Harun Yahya

Tevrat'ta Sanat ve MimarıAltın Kaplamalar... Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. (2. Tarihler, 3:4)

Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. (2. Tarihler, 3:5)

Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı... (2. Tarihler, 3:7)

... Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı. (2. Tarihler, 3:7)

Çam ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı yaptırdı. Bunların da üstüne… hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı. (1. Krallar, 6:34-35)

Süleyman fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. (1. Krallar, 10:18)

Çerçevelerle kirişleri altınla kapladı, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yaptı… Perde için akasya ağacından dört direk yaparak altınla kapladı… Perdeyi asmak için çengelli beş direk yaparak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere beş tunç taban yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 36:34-38)

Akasya ağacından bir sandık yapsınlar… İçini de dışını da saf altınla kapla... Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. (Mısır’dan Çıkış, 25:10-13)

Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın67  olacak. Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. (Mısır’dan Çıkış, 25:23-24)

Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:28)

Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap. (Mısır’dan Çıkış, 26:29)

Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök. (Mısır’dan Çıkış, 26:37)

İçini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı. (Mısır’dan Çıkış, 37:2-4)

Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 37:11)

Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı. (Mısır’dan Çıkış, 37:15)

Ahşap KaplamalarSüleyman mescidi yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından direklerle, kalın tahtalarla kapattı. (1. Krallar, 6:9)

Mescidin iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip üstlerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Mescidin zeminini ise çam tahtalarla döşetti. (1. Krallar, 6:15)

... Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu yirmi arşındı. (1. Krallar, 6:16)

Taşlar görünmesin diye mescidin içi, üzerine sukabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. (1. Krallar, 6:18)

Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği yirmişer arşındı. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı (Allah'a kurban sunulan mekan) da sedir tahtalarla döşetti. (1. Krallar, 6:20)

İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı. (1. Krallar, 6:36)

Taht eyvanını,68 yani kararların verileceği yargı eyvanını da yaptırdı. Bu eyvan da baştan aşağı sedir tahtalarıyla kaplıydı. (1. Krallar, 7:7)

Oyma ve Kakma Sanatıİç odanın girişine iğde ağacından iki kanatlı söveli69 bir kapı yaptırdı. Söveli kapının genişliği mescidin genişliğinin beşte biriydi. İğde ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne... hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu... (1. Krallar, 6:31-32)

Taşlar görünmesin diye mescidin içi, üzerine sukabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. (1. Krallar, 6:18)

Aynı biçimde ana bölümün girişine de iğde ağacından kapı söveleri yaptırdı. Bu söveli kapı mescidin genişliğinin dörtte biriydi. Ayrıca, çam ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı yaptırdı. Bunların da üstüne... hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı. (1. Krallar, 6:33-35)

Bir yanda hurma ağacına bakan insan yüzü, öbür yanda hurma ağacına bakan genç aslan yüzü. Mescit... hurma ağacı oymalarıyla bezenmişti. Tabandan girişin üstündeki bölüme dek ana bölümün duvarları... hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı... Çift kanatlı birer kapısı vardı. Her kapının iki menteşeli kanadı vardı. Duvarlara olduğu gibi, ana bölümün kapılarına da... hurma ağacı oymaları yapılmıştı. Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan bir asma tavan vardı. Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. Mescidin yan odalarıyla asma tavanları böyleydi. (Hezekiel, 41:19-26)

... Yakut, topaz, aytaşı, sarı yakut, oniks, yeşim, laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. (Hezekiel, 28:13)

Taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. (Mısır'dan Çıkış, 31:5)

Baş dini hizmetlinin efoduyla70  göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. (Mısır'dan Çıkış, 25:7)

Süslemede Bitki Motiflerinin KullanılmasıSaf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi. Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. Altı kol da aynıydı. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu. (Mısır’dan Çıkış, 37: 17-20)

Kandillik, ayağından çiçek motiflerine dek dövme altından, Rab'bin Musa'ya gösterdiği örneğe göre yapıldı. (Çölde Sayım, 8:4)

Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak. Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:31-34)

Kaftanın kenarını lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nar motifleriyle bezediler. (Mısır’dan Çıkış, 39:24)

Sütun başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri yedi sıra örgülü zincirle ve iki sıra nar motifiyle bezenmişti. Eyvanda bulunan dört arşın yüksekliğindeki sütun başlıkları da nilüfer biçimindeydi. Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar motifi vardı. (1. Krallar, 7:17-20)

Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi. (1. Krallar, 7:42)

Havuz, kenarlarının altındaki iki sıra sukabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her arşında onar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyordu. (1. Krallar, 7:24)

Taşlar görünmesin diye mescidin içi, üzerine sukabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. (1. Krallar, 6:18)

Mescidin iç ve dış odalarının bütün duvarlarını... hurma ağaçları ve çiçek motifleriyle süsletti... İğde ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne... hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu... Altınla kaplattı... Bunların da üstüne... hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı. (1. Krallar, 6: 29-35)

Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. (2. Tarihler, 3:5)

Gerdanlığa benzer zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. (2. Tarihler, 3:16)

İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi. (2. Tarihler, 4:12-13)

Her sütun on sekiz arşın yüksekliğindeydi, üzerlerinde tunç birer başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı, çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu. (Yeremya, 52:21-22)

Yanlarda doksan altı nar motifi vardı. Başlığı çevreleyen ağ motifinin üzerinde toplam yüz nar motifi bulunuyordu. (Yeremya, 52:23)

Her iki yandaki bekçi odalarında, odalar arasındaki duvarlarda ve eyvanın çepeçevre duvarlarında içe bakan kafesli pencereler vardı. Bölme duvarları hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. (Hezekiel, 40:16)

Pencerelerin, eyvanın, hurma ağacı motiflerinin ölçüsü, doğuya bakan kapının ölçüsünün aynısıydı... Oraya yedi basamakla çıkılıyordu, eyvan bunların karşısındaydı. İki kapı sövesi de hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. (Hezekiel, 40:22-26)

Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. (Mısır’dan Çıkış, 28:33)

Altından Süsleme Eşyalarıİç odanın önüne yerleştirilen ve kurala uygun olarak yakılan saf altından kandilliklerle çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar. Bunlar saf altındandı. Saf altın fitil maşaları, çanaklar, tabaklar, buhurdanlar ve mescidin altın kapıları... (2. Tarihler, 4:20-22)

Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yaptı. Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi. (Mısır’dan Çıkış, 37:16-17)

Süleyman'ın Rab'bin mescidi için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı: Sunak... iç odanın girişine, beşi sağa, beşi sola yerleştirilen saf altın kandillikler, çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar, saf altın taslar, fitil maşaları, çanaklar, tabaklar, buhurdanlar... Ana bölümün kapı menteşeleri de altındandı. (1. Krallar, 7:48-50)

Süleyman tanıma uygun biçimde yaptırdığı on altın kandilliği Mescidin içine, beşi sağda, beşi solda olmak üzere yerleştirdi. Yaptırdığı on masanın beşini de Mescidin sağına, beşini soluna yerleştirdi. Ayrıca yüz altın çanak yaptırdı. (2. Tarihler, 4:7-8)

Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi yapıp yuvalara yerleştir. (Mısır’dan Çıkış, 28:13)

... Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı... (1. Krallar, 10:21)

Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak. Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant71  saf altın harcanacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:36-39)

Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. (Mısır’dan Çıkış, 25:10-11)

Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap... (Mısır'dan Çıkış, 25:29)

Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun... Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak... Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:31-39)

Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. İki altın halka yap, göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. İki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. (Mısır’dan Çıkış, 28:22-24)

Saf altından çıngıraklar yaptılar ve hizmet için kullanılan kaftanın eteğinin ucundaki narların arasına, bir çıngırak bir nar, bir çıngırak bir nar olmak üzere çepeçevre koydular. Tıpkı Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. (Mısır’dan Çıkış, 39:25-26)

Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi... Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı. Kandillik için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcandı. (Mısır’dan Çıkış, 37:17-24)

Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. (Mısır’dan Çıkış, 25:12)

Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek. (Mısır’dan Çıkış, 26:6)

Onu güzel armağanlarla karşıladın, başına saf altından taç koydun. (Mezmurlar, 21:3)

Gümüşün KullanımıDört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak. (Mısır’dan Çıkış, 26:32)

Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak. (Mısır’dan Çıkış, 27:10)

Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak. (Mısır’dan Çıkış, 27:17)

Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 38:10)

Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü. Avlunun batı tarafı için elli arşın boyunda perde, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü. (Mısır’dan Çıkış, 38:11-12)

Asma TavanlarSüleyman elli arşın uzunluğunda otuz arşın genişliğinde sütunlu bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklenmiş asma tavan vardı. (1. Krallar, 7:6)

... Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan bir asma tavan vardı. Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. Mescidin yan odalarıyla asma tavanları böyleydi. (Hezekiel, 41:25-26)

Süslü Havuzlar... Dökme tunçtan on arşın çapında, beş arşın derinliğinde, çevresi otuz arşın yuvarlak bir havuz yaptı. Havuz, kenarlarının altındaki iki sıra sukabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her arşında onar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyordu. Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü. Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları kase kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. İki bin bat su alıyordu. (1. Krallar, 7:23-26)

Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli, kovalar, kürekler, çanaklar... Bütün bu eşyalar parlak tunçtandı. (1. Krallar, 7:44-45)

Dökme tunçtan on arşın çapında, beş arşın derinliğinde, çevresi otuz arşın yuvarlak bir havuz yaptırdı. Havuzun dışı boğa kabartmalarıyla kuşatılmıştı. Her arşında onar tane olan bu kabartmalar iki sıra halindeydi ve gövdeyle birlikte dökülmüştü. Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü. Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları kase kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. Üç bin bat su alıyordu. (2. Tarihler, 4:2-5)

Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yaptım. (Vaiz, 2:6)

Kafesli PencerelerSüleyman Mescitte dışa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı. (1. Krallar, 6:4)

Kafesli pencereler üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı. Kapılar ve kapı söveleri dört köşeliydi. Pencereler ise üç sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı. (1. Krallar, 7:4-5)

Her iki yandaki bekçi odalarında, odalar arasındaki duvarlarda ve eyvanın çepeçevre duvarlarında içe bakan kafesli pencereler vardı. Bölme duvarları hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. (Hezekiel, 40:16)

Kapı eşikleri, kafesli pencereler, eşiğin karşısındaki üç katı çevreleyen koridorlar tabandan pencerelere dek ağaç kaplıydı. Pencereler açılıp kapanabiliyordu… Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı... (Hezekiel, 41:16, 26)

Gösterişli Tahtlar... Fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. Tahtın altı basamağı, bir de altın ayak taburesi vardı. Bunlar tahta bağlıydı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. Altı basamağın iki yanında on iki aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. (2. Tarihler, 9:17-19)

... Fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. Tahtın altı basamağı, arka kısmında yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. Altı basamağın iki yanında on iki aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. (1. Krallar, 10:19-20)

SütunlarUzunluğu yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olan Lübnan Ormanı adında bir saray daha yaptırdı. Saray sedir kirişler yerleştirilmiş dört sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı. Sütunların üstündeki kırk beş kirişin üstü sedir tahtalarıyla kaplanmıştı. Bir sıra on beş kirişten oluşuyordu... Süleyman elli arşın uzunluğunda otuz arşın genişliğinde sütunlu bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklenmiş asma tavan vardı. (1. Krallar, 7:2-6)

... Her birinin yüksekliği on sekiz arşın ve çevresi on iki arşın olan iki tunç sütun döktü. Sütunların üzerine koymak için beşer arşın yüksekliğinde dökme tunçtan iki sütun başlığı yaptı. Sütun başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri yedi sıra örgülü zincirle ve iki sıra nar motifiyle bezenmişti. Eyvanda bulunan dört arşın yüksekliğindeki sütun başlıkları da nilüfer biçimindeydi. Her iki sütun başlığında, örgülü ağa yakın çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde iki yüz nar motifi vardı.. (1. Krallar, 7:15-20)

Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. (Ester, 1:6)

İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi... tunçtandı. (1. Krallar, 7:41-42, 45)

Süleyman otuz beşer arşın yüksekliğinde iki sütun yaptırıp mescidin önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın yüksekliğindeydi. Gerdanlığa benzer zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. (2. Tarihler, 3:15-16)

... Tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler... Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun, havuz ve altındaki on iki tunç boğa heykeliyle ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı. Her sütun on sekiz arşın yüksekliğindeydi, çevresi on iki arşındı. Her birinin kalınlığı dört parmaktı, içi boştu. Üzerinde tunç bir başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı, çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.

Yanlarda doksan altı nar motifi vardı. Başlığı çevreleyen ağ motifinin üzerinde toplam yüz nar motifi bulunuyordu. (Yeremya, 52:17-23)

Eyvanın uzunluğu yirmi arşın, genişliği on iki arşındı. Oraya basamaklarla çıkılıyordu. Kapı sövelerinin her bir yanında sütunlar vardı. (Hezekiel, 40:49)

AvlularKonuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. (Mısır’dan Çıkış, 27:9)

Büyük avlu üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir kirişlerinden oluşan bir duvarla çevrilmişti... (1. Krallar, 7:12)

Dini hizmetlilerin avlusunu, büyük avluyla kapılarını yaptırdı. Kapıları tunçla kaplattı. (2. Tarihler, 4:9)

Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. Dört direği ve dört tabanı bulunacak. Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak. Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresindeki perdelerin yüksekliği beş arşın olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak. Konutta her türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun ve avlunun bütün kazıkları da tunçtan olacak. (Mısır’dan Çıkış, 27:16-19)

PerdelerÇadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök. (Mısır’dan Çıkış, 26:36-37)

... Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun... üzeri ustaca süslensin. Her perdenin boyu yirmi sekiz, eni dört arşın olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak. Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacak. Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap. (Mısır’dan Çıkış, 26:1-4)

Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap... üzerini ustaca süsle. Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak. (Mısır’dan Çıkış, 26:31-32)

Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak. Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapılacak. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten olacak... Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. Dört direği ve dört tabanı bulunacak... Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresindeki perdelerin yüksekliği beş arşın olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak. (Mısır’dan Çıkış, 27:9-18)

Çalışanlar arasındaki becerikli adamlar konutu on perdeden yaptılar... Onları lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptı, üzerini... ustaca süsledi. Her perdenin boyu yirmi sekiz, eni dört arşındı. Bütün perdeler aynı ölçüdeydi. Perdeleri beşer beşer birbirine ekleyerek iki takım perde yaptı. Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler açtı. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yaptı... Elli altın kopça yaptı, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştirdi. Böylece konut tek parça haline geldi. (Mısır’dan Çıkış, 36:8-13)

Lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yaptı, üzerini... ustaca süsledi. Perde için akasya ağacından dört direk yaparak altınla kapladı. Çengelleri de altındı. Direkler için dört gümüş taban döktü. Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yaptı. Perdeyi asmak için çengelli beş direk yaparak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere beş tunç taban yaptı. (Mısır’dan Çıkış, 36:35-38)

Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı. Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı... Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi... Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu yirmi, yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı.  (Mısır’dan Çıkış, 38:9-18)

İşlemeli KıyafetlerBilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Harun'a giysi yapsınlar.... Yapacakları giysiler şunlardır: Göğüslük, efod72, kaftan, nakışlı mintan, sarık, kuşak... Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar. Efodu altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar. (Mısır’dan Çıkış, 28:3-6)

Harun'la oğulları için ince ketenden ustaca dokunmuş mintanlar 73, sarıklar, süslü başlıklar, ince keten şortlar, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı kuşak yaptılar; tıpkı Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibi. (Mısır’dan Çıkış, 39:27)

Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap... Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt; ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist; dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. (Mısır’dan Çıkış, 28:15-20)

Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. İki altın halka yap, göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. İki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. (Mısır’dan Çıkış, 28:22-24)

Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap... Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak. (Mısır’dan Çıkış, 28:31-34)

İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap. (Mısır’dan Çıkış, 28:39)

... Ayrıca Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibi Harun'a kutsal giysiler yapıldı. Efodu altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptılar. (Mısır’dan Çıkış, 39:1-2)

Altını ince tabakalar halinde dövüp lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten arasına ustaca işlemek için tel tel kestiler. Efodun iki köşesine tutturulmuş omuzluklar yaparak birleştirdiler. Efodun üzerindeki ustaca dokunmuş şerit efodun bir parçası gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketendendi; tıpkı Rab'bin Musa'ya buyurduğu gibiydi. (Mısır’dan Çıkış, 39:3-5)

Değerli Taşlarla SüslemeAllah'ımın mescidine gereç sağlamak için var gücümle çalıştım. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca oniks, kakma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım. (1. Tarihler, 29:2)

Mescidi değerli taşlarla bezetti... (2. Tarihler, 3:6)

... Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. (Ester, 1:6)

Efod gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden usta işi bir göğüslük yaptılar. Dört köşe, eni ve boyu birer karıştı, ikiye katlanmıştı. Üzerine dört sıra taş yuvası kaktılar. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt; ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist; dördüncü sırada sarı yakut, oniks, yeşim vardı. Taşlar altın yuvalara kakılmıştı. On iki taş vardı... (Mısır'dan Çıkış, 39:8-14)

... Yakut, topaz, aytaşı, sarı yakut, oniks, yeşim, laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. (Hezekiel, 28:13)

... Göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. (Mısır’dan Çıkış, 25:7)

Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt; ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist; dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. On iki taş olacak… (Mısır'dan Çıkış, 28:17-21)

Allah'ın Verdiği bir Nimet Olarak Estetik ve Sanat AnlayışıRab Musa'ya şöyle dedi: "... Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın... Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim. (Mısır’dan Çıkış, 31:1-6)

Musa İsrailliler'e, "Bakın!" dedi, "Rab... beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu Kendi Ruhu'yla doldurdu. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. Rab... öğretme yeteneği de verdi. Onlara üstün beceri verdi. Öyle ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında hünerli olsunlar. (Mısır’dan Çıkış, 35:30-35)

 


Sen Yücesin,
bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)


 


Dipnotlar67. Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölcüsü.

68. Bir tarafı dışarıya açık olan oda.

69. Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve

70. Entarinin üzerine giyilen bir tür kıyafet.

71. talant, yaklaşık 30 kg'lık ağırlık birimi.

72. Entarinin üzerine giyilen bir tür kıyafet.

73. Gömlek üzerine giyilen kollu yelek.

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü