Harun Yahya

İnkar edenlerin her tuzağı bozulmuş olarak yaratılmıştır


Samimi iman sahibi Müslümanlar, İslam tarihi boyunca çeşitli dönemlerde din ahlakına karşı olan bazı   çevrelerden baskı ve zulüm görmüş, hatta dönem dönem bu kişiler tarafından iftiralara dahi uğramışlardır. Bediüzzaman Said Nursi de dahil olmak üzere değerli İslam alimlerine ve beraberindeki müminlere çeşitli dönemlerde yapılan hukuk ve vicdan dışı uygulamalar bunun örneklerinden bazılarıdır. Ancak tarih boyunca, farklı bir durum daha tekerrür etmiştir: Allah “Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.” (Maide Suresi, 56) ayetinin hükmü gereği iman edenlere kurulan tuzakları   bozmuş, yapılan baskı ve zulmü açığa çıkararak inkarcıları deşifre etmiş ve iman edenleri kendilerine atılan tüm iftiralardan temizlemiştir.

 
Tarih boyunca Allah'ın gönderdiği elçiler, diğer insanlara hak din ahlakını tebliğ etme, iyiliği emredip kötülüklerden men etme görevini üstlenmişlerdir. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde ise samimi, dürüst ve güçlü bir imana sahip olan Müslümanlar, Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din ahlakını anlatma görevini yerine getirmişlerdir. Ancak, Allah'a iman eden ve insanları da Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmaya davet eden bu insanlar, tarihin her döneminde bazı çevrelerin sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalmışlar; hatta kimi zaman ölüm tehdidi altında yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
 
Allah'a gönülden bağlı ve üstün bir ahlaka sahip olan müminlere düşmanlık duyanlar kuşkusuz büyük bir gaflet içindedirler. Çünkü müminler Allah'tan korkup sakınan, tüm insanlara daima dostane bir hoşgörüyle yaklaşan, çevrelerine hep huzur, neşe ve güvenlik veren, daima adaleti gözeten, her türlü haram fiilden kaçınan insanlardır. Dünyevi hırsları olmadığı için, kimseyle çıkar hesabı içinde olmazlar. Aksine fedakar, alçakgönüllü ve kanaatkardırlar. Ancak bu seçkin özelliklerine rağmen Müslümanlar din ahlakını yaymak için gerçekleştirdikleri ilmi mücadele boyunca, bazı kimselerin şiddetli düşmanlıkları ve saldırıları ile karşı karşıya kalırlar. Söz konusu bu kişilerin müminlere duydukları düşmanlığın altında yatan asıl neden ise, Allah'a ve din ahlakına olan düşmanlıklarıdır. (Allah’ı tenzih ederiz.) Bu düşmanlıklarının sonucu olarak da, iman edenlerin tebliğ faaliyetlerini engellemeye çalışır, müminlere pusu kurar, tuzaklar ve komplolar hazırlar, şiddet uygulayarak onlara zulmetmeye çalışırlar. İman etmeyenlerin, tarih boyunca bir kez bile sonuç vermemiş olan bu düşmanlıklarını Yüce Allah bir ayetinde şöyle bildirir:
 
"Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir." (Mümtehine Suresi, 2)
 
Ancak ayette de bildirildiği gibi din ahlakının yaşanmasını ve yayılmasını engellemek isteyen bu kişiler, önemli bir noktayı göz ardı etmektedirler.
 
 

www.dinsizliginkabusu.com 
Harun Yahya müstear ismiyle eserlerini kaleme alan Sayın Adnan Oktar, hayatını Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini insanlara anlatmaya ve Kuran ahlakını yaymaya adamıştır. Sayın Oktar’ın Darwinizm, materyalizm ve ateizm aleyhine yürüttüğü fikri çalışmalardan, milliyetçi ve mukaddesatçı eserlerinden rahatsız olan çevrelerin etkisiyle bir süre sonra tepki almış, aleyhinde birçok karalama kampanyası düzenlenmiştir.
Kendisine 9 kez yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan suikast girişimlerinin yanı sıra;
> 1986 yılında yapılan ilk komplo sonucunda toplam 19 ay hapishanede ve akıl hastanesinde kalan,
> 1991 yılının ortalarında kokain komplosuna maruz bırakılan ve,
> 1999 yılının Kasım ayında yapılan polis baskını sonucunda hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen 9 ay cezaevinde kalan Sayın Adnan Oktar’ın,
- şahsına yöneltilen pek çok iftiraya ve aleyhinde kurulan büyük komplolara rağmen- Allah’ın izniyle her defasında suçsuzluğu ortaya çıkmıştır. Sayın Adnan Oktar’ın İslam ahlakının yayılması için verdiği bu şerefli fikri mücadelenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise, tuzak kurmaya çalışan kişilerin her defasında tuzaklarının bozulmuş olması ve samimi dindarlara hiçbir zaman zarar verememiş olmalarıdır. Allah’ın izniyle olaylar her şekilde Müslümanlar için hayra dönüşmüştür.


 
Allah Dafi (Belaları defeden, çevirici) dir, İman Edenleri Tuzaklardan Korur
 
Müminleri maddi -manevi her türlü tehlikeden koruyan Allah, kafirlere, münafıklara, müşriklere karşı da müminlere büyük bir kuvvet, yenilmez bir güç verir. İnkar edenler hazırladıkları sinsice tuzakların, düzenledikleri komplo ve saldırıların daha planlarını kurarlarken, Allah onlar için bir düzen kurar. Böylelikle vermek istedikleri zararı müminlerden engelleyerek tuzaklarını kendilerine döndürür.
Allah Kuran’da iman sahibi olan samimi kullarına karşılaştıkları her türlü durum ve şartta Kendisi'ne güvenmelerini buyurmuştur. Nitekim tüm peygamberler Allah'ın bildirdiği din ahlakını anlatırken, birçok zorlukla karşılaşmış, hitap ettikleri topluluklar çoğu zaman onlara düşmanlıkla karşı çıkmışlardır. Ancak elçiler, Allah'ın birliğini, O'nun emir ve yasaklarını anlatma konusunda her zaman cesur ve kararlı bir tutum sergilemişlerdir. Hep Allah'ı vekil edinmiş, yalnızca O'nun hoşnutluğunu gözetmişlerdir.
 
Allah dinine yardım edenlere yardım edeceğini Kuran'da bizlere bildirmiştir. Elbette ki müminlerin karşısında onlara karşı mücadele eden topluluklar daima olur. Bu topluluklar müminleri engellemek için geniş kapsamlı planlar kurabilirler. İncitici sözler ve iftiralarla, şiddet ve tuzaklarla müminlerin şevklerini kırmaya çalışırlar. Ama hiçbir zaman istediklerine ulaşamazlar. İman etmeyenlerin güvendiği her şey, Allah'ın gücü ve sonsuz aklı yanında geçersizdir. Allah inkar edenlerin kurdukları her planı en ince detayına kadar bilen ve görendir.
 
Allah Kendisi'ni dost edinmiş, sabırlı ve kararlı müminlere yardım eder. Olabilecek en güzel sonuçla müminleri başarıya kavuşturur. Allah’a gönülden tevekkül eden müminler, bu gerçeği bildikleri için maddi ve manevi yönden büyük bir kuvvet kazanmış olurlar. Allah Kuran'da yalnızca Kendisi'ne yönelen kullarının kazandığı güçle ilgili olarak bir ayette şöyle buyurmaktadır:
 
“Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.” (Al-i İmran Suresi, 173)
 
İman edenlerin Allah'ı vekil edinmelerinin karşılığı her zaman zafer olur. Ayetlerde şöyle buyrulur:
 
“Bundan dolayı, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'ın rızasına uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.” (Al-i İmran Suresi, 174)
 
Allah Makir (Tuzak kuran)’dır, İnkar Edenlerin Tuzaklarını Bozulmuş Yaratır
 
Tarih boyunca hak din ahlakına karşı hileli düzenler kuran inkarcılar, -iktidar hırsları, kişisel çıkarları gibi- kendi bencil tutkuları için insanları din ahlakından uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken son derece önemli bir nokta vardır; Allah bir ayetinde şöyle bildirir:
 
“Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir...” (Rad Suresi, 42)
 
Yukarıdaki ayette bildirildiği gibi, düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir; bu nedenle inkarcıların kurdukları düzene karşılık olarak en büyük düzeni kuran yine Allah'tır.          Allah, İbrahim Suresi’nin 46. ayetinde inkarcıların müminlere karşı tuzak kurma konusunda, içinde bulundukları çıkmaz durumu şöyle haber vermiştir:
 
“”Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen vardır.” (İbrahim Suresi, 46)
 
Müminlere karşı kurulan hileli düzenlere karşılık olarak, Allah Katında mutlaka rahmani, yani müminleri korumaya yönelik bir karşı düzen vardır. Ve bu, Allah'a göre çok kolaydır. Allah elçilerini ve müminleri hedef alan tuzakların tamamını boşa çıkarır ve tuzaklarını, daha kurma aşamasındalarken inkarcıların kendilerine döndürür. Bir ayette Rabbimiz’in düzen kurmada daha hızlı olduğu şöyle bildirilmiştir:
 
"... düzen kurmada (karşılık vermede) Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim elçilerimiz, sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmaktadırlar." (Yunus Suresi, 21)
 
Baskı, Zulüm ve İftiralar Karşısanda İman Edenlerin Tavrı
 
Kuran ahlakına göre yaşayan müminler, herşeyden önce tüm olayların Allah'ın bilgisi ve kontrolü altında gerçekleştiğine ve her olayı Allah'ın kendileri için en güzel ve en hayırlı şekilde yarattığına kesin bir bilgiyle iman ederler. Dolayısıyla, en kötü görünen iftira sözü ile de karşılaşsalar, şiddetli bir baskı da görseler bunun ardından mutlaka kendileri için bir hayır geleceğini bilirler. Elbette ki, müminler kendileri hakkında söylenen asılsız sözlerden uzak olduklarını göstermek için her türlü meşru yola başvururlar. Ancak, sonuçta Allah'ın kendileri için hayır ve güzellik dilediğini bilerek bunu yaparlar.
 
Hatta kimi zaman dünya hayatındaki imtihanın bir parçası olarak, bir mümin için iftira ile birlikte birçok başka zorluk da peşi sıra gelebilir. İşte gerçek bir Müslüman tüm bunların Allah Katından bir deneme olduğunu, her zorlukla beraber bir kolaylık yaratıldığını ve sabredenlerin cennet ile müjdelendiklerini bilerek çok kararlı, itidalli, cesur ve şevk dolu bir tavır gösterir. Asla sıkıntı duymaz, ümitsizliğe kapılmaz, üzülmez; başına gelen tüm zorlukları Kuran'da emredilen akılcı tavır ve güzel üslupla karşılar. Nitekim bir ayette müminlere atılan iftiranın, kendileri için aslında bir hayır olduğu şöyle bildirilir:
 
Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan (bir ceza) vardır. Onlardan (iftiranın) büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. (Nur Suresi, 11)
 
Bediüzzaman Said Nursi de Baskı ve Zulümle Engellenmek İstenmişti
 
Bediüzzaman Said Nursi, 20. yüzyılda yetişmiş en büyük İslam alimlerinden biridir. 87 yıl süren hayatı boyunca İslam ahlakını savunmuş, materyalist felsefeye, din ve mukaddesat düşmanlarına karşı büyük bir mücadele vermiştir. 6000 sayfalık dev eseri Risale-i Nur, hem çok derin bir Kuran tefsiri, hem de materyalist felsefeyi çürüten ve iman hakikatlerini en iyi şekilde ortaya koyan bir eserdir.
 
 

 
İnsanları Kuran ahlakına, hak dine davet etmek için verdiği bu fikri mücadelede Bediüzzaman Said Nursi'nin karşısına çıkan en büyük engel, materyalist felsefeyi ve din düşmanlığını kendilerine temel prensip olarak kabul eden bazı çevreler olmuştur.

Bediüzzaman’a Hazırlanan Komplolardan Bazıları
 
* Bediüzzaman ve talebeleri hakkında düzenlenen en büyük komplolardan biri Eskişehir'de yaşanmıştır. Bediüzzaman'ın hayatını anlatan Son Şahitler isimli kitapta 1935 yılında Eskişehir'de gelişen olaylar şöyle anlatılır:
 
"Süleyman Rüştü Çakın'ın ifadesine göre Said Nursi Cuma namazını kılmak için dışarıya çıkınca binlerce insan sokaklara dökülmüş, vali ve idareciler telaş etmiş, bu sırada 10. söz olan Haşir Risalesi de valinin masasına bırakılmıştı. Bunun üzerine "Bediüzzaman ve talebeleri harekete geçtiler, vilayeti bastılar." diye Ankara'ya bildirilmiş ve Eskişehir hapsine netice veren tevkifler başlamıştı." (Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, c.4, sf.141)
 
Bediüzzaman'ın böyle suni bir sebepten tutuklanmasının ardından ise, Eskişehir'e getirilir ve 11 ay boyunca Eskişehir Cezaevi'nde hapsedilirler. Necmettin Şahiner Son Şahitler adlı kitabında, Bediüzzaman Said Nursi'nin Eskişehir Cezaevi'nde geçen günlerini şu şekilde anlatır:
 
"...Zaten bize idam mahkumu gözüyle bakıyorlardı. Hiçbir ziyaretçi bırakmıyorlardı. 'Siz de idam olacaksınız bunlarla konuşursanız.' diyorlardı. Geceleri pislikten, tahta kurularından, hamam böceklerinden uyumak kabil (mümkün) değildi."
 
* Bediüzzaman'a karşı uygulanan zulüm, Eskişehir'den sonra da devam etmiştir. Eskişehir hapishanesinden tahliye olan Bediüzzaman, Kastamonu'da karakol karşısında bir evde oda hapsine alınmıştır. 8 sene sonra Denizli Mahkemesi 20 ay ceza vermiş, daha sonra Bediüzzaman Emirdağ'a mecburi ikamete yollanmıştır. Bediüzzaman burada hükümet binasının karşısında bir odaya yerleştirilerek gözetim altına alınmıştır. Camiye gitmesine bile müsaade edilmediği, devamlı takip ve gözleme tabi tutulduğu Emirdağ sürgünü, Denizli hapishanesindekinden bile çok daha ağır ve zor şartlar altında geçmiştir. Bu dönemde, hukuki yollarla Bediüzzaman'ı etkisiz hale getiremeyen muhalifleri onu zehirleyerek öldürme yoluna gitmişlerdir. Hayatı boyunca yirmi üç defa denenecek bu teşebbüslerin üçü Emirdağ sürgününde gerçekleşmiştir.
 
Bediüzzaman’ın Yapılan Baskı ve Zulüm Karşısındaki Örnek Tavrı
 
Bediüzzaman'ın kendisine atılan iftiralara ve aleyhinde kurulan düzenlere karşı tutumu da, Kuran'da bildirilen peygamberlerin ve salih müminlerin ahlakı ile benzer olmuştur. Bu iftiralara karşı son derece sabırlı ve mütevekkil bir tavır göstermiş, çevresindekilere ise şevki, neşesi, kararlılığı ve imanı ile her zaman güzel bir örnek teşkil etmiştir.
 

 
Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur'da, kendisine yöneltilen iftiralar sonucunda aldığı hapis cezasını, kendisine yapılan zulmü ve kendisine çektirilen sıkıntıların güzel ve hayırlı yönlerini şöyle anlatmıştır:
 
"Benim şahsımı çürütmek fikriyle, hiç kimsenin inanmayacağı isnadlarda (iftiralarda) bulundular. Pek acib (çok hayret verici) iftiraları işaaya (duyurmaya, yaymaya) çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar. Sonra pek basit bahanelerle kışın en şiddetli soğuk günlerinde beni tutuklayarak büyük, gayet soğuk ve sobasız bir koğuşta 2 gün tecrid için hapsettiler. Halbuki ben küçük odamda günde birkaç defa soba yakarken ve daima mangalımda ateş tutarken, zafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi, bu vaziyette hem soğuktan bir sıtma, hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken, bir inayet-i İlahiye (Allah’ın yardımı) ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti (açığa çıktı). Manen: "Sen hapse Medrese-i Yûsufiye namı vermişsin; hem Denizli'de sıkıntınızdan bin derece ziyade (sıkıntı duymaktan çok) hem ferah, hem mânevî kâr, hem oradaki mahpusların Nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde Nurların fütuhatı (zaferleri) gibi neticeler (ferahlık kazanılması, maneviyatın artması, hapishanedeki mahkumların Nur ilminden yararlanmaları ve Nur külliyatının geniş alanlara yayılarak kazandığı zaferler), size şekva (şikayet) yerinde binler şükrettirdi, her bir saat hapsinizi ve sıkıntınızı, on saat ibadet hükmüne getirdi; o fâni saatleri bâkileştirdi.(gelip geçici saatleri kalıcı kıldı)" (Lemalar, s. 244)
 
Bediüzzaman bir sözünde ise, çevresinde kendisiyle birlikte aynı iftira ve zulümlere maruz kalan müminlerin de, bu olaylardan dolayı ümitsizliğe kapılıp üzülmediklerini şöyle anlatmıştır:
 
"On aydan beri, münafıkların bir resmî memuru elde edip bütün desiseleriyle (hileleriyle) yaptıkları hücum en küçük bir şakirdi (Nur öğrencisini) sarsmadı. O iftiraları hiç hükmündedir. Böylelerden böyle iftiralar, binden bir tesiri bize olmadığı gibi, inşâAllah daire-i Nur'a da zararı olmayacak." (Şualar s. 410)
 
Bediüzzaman'ın ve çevresinde bulunan iman ehlinin zorluklara, iftiralara ve hileli düzenlere karşı gösterdikleri tavır, tüm Müslümanların kendilerine örnek alması gereken salih ve mütevekkil mümin tavrıdır. Allah Kuran'da Peygamberimiz (sav)'in şahsında tüm Müslümanlara, inkarcıların düzenleri karşısında nasıl davranmaları gerektiğini şöyle hatırlatmıştır:
 
“Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah korkup-sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.” (Nahl Suresi, 127-128)
 

 Bediüzzaman’ın yanı sıra İmam-ı azam, İmam-ı Ahmed, İbn-i Hanbel gibi İslam büyükleri de başta hapsedilmek olmak üzere birçok sıkıntı, işkence ve zulme maruz kalmışlar, “tutuklanarak”, “sürülerek”, “baskı altına alınarak” engellenmye çalışılmışlardır.
 
Allah Herşeyden Haberdar Olandır

 
İman etmeyenler, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de iman edenlere iftira atmaya, onlara karşı baskı ve hatta zulüm uygulamaya devam edeceklerdir. Ancak onların iftira ve eziyet verici sözleri, baskı ve zulümleri geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de iman edenleri üzmeyecek ve onlara bir zarar veremeyecektir. Çünkü, müminler çok önemli bir gerçeği bilen ve bütün hayatlarını bu gerçeği bilerek yaşayan insanlardır. Bu gerçek şudur: Allah herşeyi gören, bilen ve işitendir. Allah'ın dilemesi dışında hiçbir insan başka bir insana en küçük bir zarar vermeye dahi asla muktedir değildir.
 
İman etmeyenler, aralarında düzenler kurarlarken de, eziyet ve baskı planları yaparlarken de, Allah onları görmekte ve işitmektedir. En acımasız iftira sözlerini söylerken de, müminlerin tabi oldukları din ahlakından artık geri döneceklerini zannederlerken de, Allah onların akıllarından geçenleri bilmektedir. Sonsuz kudret sahibi Allah bu gerçeği Kuran'da şöyle bildirir:
 
“Yoksa onlar; gerçekten Bizim, sır tuttuklarını ve aralarındaki fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, (işitiyoruz) ve onların yanlarındaki elçilerimiz de (herşeyi) yazıyorlar.” (Zuhruf Suresi, 80)
 
İman etmeyenler söyledikleri tüm isyankar sözlerin, asılsız iftiraların, sahip oldukları tüm kötü düşüncelerin, yaptıkları tüm zulümlerin karşılığı hesap günü kendilerine geri dönecektir.
 
Herşeyin hakimi ve tek sahibi olan Allah ise, müminlerin dostu ve vekilidir. Müminler, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Rabbimiz’in, her zaman herşeyi en güzel, en hayırlı, en adil, en hikmetli şekliyle yarattığını bilir ve sadece O'na dayanıp güvenirler. Allah'ın dışında hiçbir varlıktan korkmazlar. Hiçbir iftira, saldırı, tehdit, alay, canlarına ve mallarına kastedilmesi onları imanın güzelliğini ve Kuran ahlakını yaşamaktan vazgeçirmeye güç yetiremez. Rabbimiz Kuran'da Müslümanların bu kararlılığını ve Allah Katında alacakları karşılığı şöyle müjdelemiştir:
 
“Mü'minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler. Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafaatlandıracak, münafıkları da dilerse azablandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiçbir hayra varamadılar.” (Ahzab Suresi, 23-25)
 

 
 

Kuşkusuz Allah her olayı hayırla yaratmaktadır. Allah inkarcıların tüm bu karanlık
çabalarıyla iman edenleri denemeden geçirmektedir. Yarattığı olaylardaki
hayır ve güzellikleri görebilecen kullarına yardımını ulaştırmakta ve
tüm bunları onların lehlerine çevirmektedir.

Masaüstü Görünümü