Harun Yahya

Allah'a şirk koşanlar zihinlerindeki kabusu ahirette bulacaklardırAllah'a iman etmeyen, O'nu gereği gibi takdir etmeyip kulluk görevini yerine getirmeyen her insan, sonsuz ahiret hayatında cehennemle karşılık görecektir. Bu açık gerçeğe karşın, insanların bir kısmı bir tür sarhoşluk içindedirler. Bu insanlara inkar eden evrimcileri örnek vermek mümkündür.


İnkar eden evrimciler, Allah’ın apaçık olan varlığını inkar etmek için (Yüce Allah’ı tenzih ederiz) tüm hayatlarını harcamaktadırlar. Bu sapkın ideolojiyi savunmayı hayatlarının amacı haline getirmişlerdir. Kuşkusuz bunun Allah Katındaki karşılığı da çok şiddetli olacaktır. Dünya hayatında insanları Allah’ın yolundan saptırmak için söyledikleri her yalan ve yazdıkları her bilim dışı senaryo kendi kafalarındaki evrim hikayelerindeki karanlık dünya gibi cehennemde karşılarına çıkacaktır. İnkar edenler evrimciler, nasıl kabus gibi ahlak anlayışları varsa cehennemde de bunu göreceklerdir ve -Allah’ın dilemesi dışında- azap dolu sonsuz bir yaşam süreceklerdir. (Doğrusunu Allah bilir.)“Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.” (Araf Suresi, 179)


Evrim propagandasının en belirgin özelliklerinden biri, Darwinistlerin hayal gücüne dayalı hikayelerden oluşmasıdır. Hikayeyi anlatan bilim adamı, çoğu zaman kişisel önyargıları, çoğu zaman da evrimi bir dogma olarak benimsemesi nedeniyle bilimsel bulguları yanlış yorumlayarak evrim senaryoları oluşturur. Daha sonra da bu senaryoyu sağlam bilimsel kanıtlara dayalı bir tez havasında insanlara empoze etmeye çalışır. Gerçekte ise evrimcilerin yaptıkları bir hayvana ait diş parçasını insan dişi gibi göstermek ya da farklı canlılara ait kemikleri birleştirerek sahte kafatasları oluşturmaktır. Teorilerini kanıtlayacak delilleri olmayan Darwinistler hikayelerine birçok hayali unsur eklemekte sakınca görmezler. Oysa bu, tamamen önyargıya dayalı, bilim dışı bir propaganda yöntemidir.

 

Kendilerince insanları aldatmaya çalışan inkar eden Darwinistler, çok önemli bir konuyu, üstelik 150 yılı aşkın bir süredir göz ardı etmektedirler: Allah’ın varlığını inkar etmek (Rabbimiz’i tenzih ederiz), evrim sahtekarlığını insanlara kabul ettirmek için yazdıkları ve kendi karanlık dünyalarının, sağlıksız ruh hallerinin yansıması olan bu senaryolar, cehennemde teker teker karşılarına çıkacaktır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Allah cehennemdeki yaşamla ilgili her detayı inkar edenlere özel bir karşılık olarak yaratmıştır. Kuran’da, cehennemdeki azap dolu hayatı gerek fiziksel yönüyle gerekse psikolojik ve sosyal yönüyle anlatan pek çok ayet bulunmaktadır. Yüce Allah’ın bu ayetlerde cehennem ortamına ilişkin olarak bildirdiği detaylara dikkatlice bakıldığında, Allah’ın, Kendisi’ni inkar ederek (Allah’ı tenzih ederiz) tesadüfleri ilah edinenlere, kendi sapkın inançları paralelinde bir karşılık hazırladığı görülmektedir. Yüzyıllardır insanlara telkin etmeye çalıştıkları hayali evrim süreci, hiçbir detay eksik kalmaksızın, evrimcilere yaşattırılacaktır. Yiyeceklerden kıyafetlere, cehennemdeki tüyler ürpertici insan tiplerinden maddi ve manevi azaplarla kuşatılmış yaşam şekilerine kadar herşey tam da onların senaryolarındaki gibi karanlık ve azap verici olacaktır. Böylelikle inkar eden evrimciler cehennemde, fikren aşina oldukları bir ortamla ve yaşam felsefesiyle karşılaşacaklardır. İddiaları paralelinde; hayallerinde kurdukları ara form şeklindeki korkunç yaratıklarla birarada olacak, sürekli bir sınıf çatışması yaşayacak, sapkın üstün ırk iddiaları nedeniyle aşağılanacak, ilkel dünyada olduğunu iddia ettikleri karanlık ve dumanlı ortamda türlü azaplarla yüzleşeceklerdir. (Doğrusunu Allah bilir.)


Allah’ın üstün yaratışını inkar eden (Yüce Allah’ı tenzih ederiz) ve evrenin, dünyanın ve insanın varoluşu ile ilgili uydurma hikayeler yazan kişilerin, cehennemde yaşayacakları hayallerindeki evrim ortamını şöyle tarif edebiliriz:


1- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Yüce Allah’ın Üstün Özelliklerle Yarattığı İnsanın Maymundan Türediğini Öne Sürerler


Evrimciler, bilinçli, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen, akledebilen, karar verebilen, muhakeme yapabilen bir varlık olan insanın, bilinç açısından bir attan veya bir köpekten farkı olmayan maymundan türediğini iddia ederler.

Cehennemde Ne Olacak?Allah’ın Yaratışını İnkar Edenler (Allah’ı Tenzih Ederiz) Dünyada ve Ahirette Aşağılık Maymunlar Kılınacaklardır


“… İşte Biz, onlara: "AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN" dedik.” (Bakara Suresi, 65)

“De ki: "Allah Katında, 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı ve onlardan MAYMUNLAR VE DOMUZLAR KILDIĞI İLE TAĞUTA TAPANLAR; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır."” (Maide Suresi, 60)

“Onlar, kendisinden sakındırıldıkları 'şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca' onlara: "AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUNUZ" dedik.” (Araf Suresi, 166)
 
2- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?İnsanların Sözde Sürüngenlerden Evrimleştiğini İddia Ederler


Evrimciler yeryüzündeki bütün canlı türlerinin, uzun bir zaman süreci içinde sözde birbirlerinden evrimleşerek ortaya çıktığını iddia etmektedirler. Bu hayali senaryoya göre, bazı balıklar çeşitli nedenlerle sudan karaya geçme ihtiyacı hissetmiş; bu ihtiyaç üzerine balıklarda sözde bazı değişimler başlamıştır. Balıklar zamanla karaya çıkarken güya sürüngenlere dönüşmüşler ve sözde evrim sürecini başlatmışlardır. 

Cehennemde Ne Olacak?
Yüce Allah Ahirette İnkar Edenleri ‘Aynı Evrim Senaryosundaki Sürüngenler Gibi’ Yüzükoyun Sürünerek Cehenneme Haşredecektir 

“Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, BİZ ONLARI YÜZÜKOYUN KÖRLER, DİLSİZLER VE SAĞIRLAR OLARAK HAŞREDERİZ. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara artırırız.” (İsra Suresi, 97)

“Cehennem ateşine, 'KÜÇÜLTÜCÜ BİR SÜRÜKLENME İLE' SÜRÜKLENECEKLERİ GÜN; (Onlara şöyle denir:) "İşte sizin yalanladığınız ateş budur."” (Tur Suresi, 13-14)3- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Kendilerinin “Güya Konuşamayan, Göremeyen, Duyamayan Sözde Ara Geçiş Canlılarından Türediklerini” Öne Sürerler


Evrimcilerin iddialarına göre evrim sürecinde iki canlı türü arasındaki geçiş dönemini yansıtan ve her iki türden bazı özellikler taşıyan birtakım canlıların yaşamış olması zorunludur. Örneğin, balıklar karaya çıkıp sürüngenlere dönüşene kadar mutlaka yarı solungaçlı yarı akciğerli, yarı yüzgeçli yarı ayaklı türden ya da maymunlar insana dönüşene kadar yarı maymun yarı insan bazı canlıların milyonlarca yıl boyunca yaşamış olmaları gerekir. Evrimciler, geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu hayali canlılara "ara geçiş formu" adını verirler. Yazdıkları senaryoya göre evrim sürecinin önemli bir aşaması kabul edilen bu ara geçiş döneminde ise iki tür arasında kalan canlıların eksik ve yarım organlara sahip, dolayısıyla göremeyen, duyamayan canlılar olmaları gerekir. Oysa yeryüzü katmanlarından bugüne kadar çıkarılan milyonlarca fosil örneğinde tek bir tane bile ara geçiş delili bulunamamıştır.

 

Cehennemde Ne Olacak?Allah Ahirette İnkar Edenleri Tam İstedikleri Gibi, “Gözleri Görmeyen, Kulakları Duymayan ve Konuşamayan” Varlıklar Olarak Haşredecektir"Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü KÖR OLARAK HAŞREDECEĞİZ." (Taha Suresi, 124)

“ ... Biz de onların GÖZLERİNİ SİLİP KÖR ETTİK. "İşte azabımı ve uyarmamı tadın."” (Kamer Suresi, 37)

“... Kıyamet günü, BİZ ONLARI yüzükoyun KÖRLER, DİLSİZLER VE SAĞIRLAR OLARAK HAŞREDERİZ. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız.” (İsra Suresi, 97)4- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Amino Asitlerin, Proteinlerin Kaynar Suda Tesadüfen Oluşabileceğini Öne Sürerler


Evrimciler yazdıkları bir diğer senaryoda amino asitlerin, proteinlerin ve hatta hücrelerin kaynar suyun içinde tesadüfen oluşabileceğini ve yine tesadüfen hücrelerin de zamanla yan yana gelip birleşerek canlı organizmaları oluşturabileceğini iddia ederler.

Cehennemde Ne Olacak?Cehennemde Her Susadıklarında Kendilerine İlah Edindikleri Kaynar Sudan İçirilecek“Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın va'di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkâr edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar İÇİN KAYNAR SUDAN BİR İÇKİ ve acı bir azap vardır.” (Yunus Suresi, 4)

“Sonra kendileri için onun üzerinde KAYNAR SU KARIŞTIRILMIŞ BİR İÇKİLERİ de vardır. Sonra onların dönecekleri yer, elbette (yine) çılgınca yanan ateştir.” (Saffat Suresi, 67-68)

“Şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz. Böylece karınları(nızı) ondan dolduracaksınız. ONUN ÜZERİNE DE ALABİLDİĞİNE KAYNAR SUDAN İÇECEKSİNİZ. ÜSTELİK 'İÇTİKÇE SUSAYAN HASTA DEVELERİN' İÇİŞİ GİBİ İÇECEKSİNİZ.” (Vakıa Suresi, 52-55)5- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Yaptıkları Hayali Çizimlerde Geçmiş Dönemlerde Yaşamış Olan İnsanları Birer Maymun Adam Gibi Resmederler


Evrimcilerin kullandığı propaganda yöntemlerinden en bilineni "rekonstrüksiyon"dur. Rekonstrüksiyon, "yeniden inşa" demektir ve kimi zaman sadece bir kemik parçası bulunmuş olan canlının hayali resminin ya da maketinin yapılmasıdır. Gazetelerde, dergilerde, filmlerde gördüğünüz "maymun adam"ların her biri birer rekonstrüksiyondur. Evrimciler, ellerine fırça alıp çirkin görünümlü hayali yaratıklar çizerler, ama bu canlıların fosillerinin olmayışı, onlar için büyük bir sorundur. Dolayısıyla rekonstrüksiyon çizimler, sadece evrimcilerin hayal gücünü yansıtır, bilimsel bulguları değil...

Cehennemde Ne Olacak?Dünyada Allah’ın Yaratışını İnkar Etmek İçin (Allah’ı Tenzih Ederiz) Yaptıkları Hayali Çizimlerdeki Çirkin Yaratıklara Dönüştürülecekler“Bazı yüzlerin ağaracağı, BAZI YÜZLERİN DE KARARACAĞI GÜN... YÜZLERİ KAPKARA-KESİLECEK OLANLARA: "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın” (denilir).” (Al-i İmran Suresi, 106)

“Kıyamet günü, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin YÜZLERİNİN KAPKARA OLDUĞUNU görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?” (Zümer Suresi, 60)
“Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde ONLAR, (ETLERİ SIYRILMIŞ OLARAK SIRITAN) DİŞLERİYLE kalıverirler. Ayetlerim size okunuyorken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz?” (Müminun Suresi, 104-105)

“Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu-günahkarları o gün, (YÜZLERİ KARA, GÖZLERİ) GÖMGÖK (KASKATI VE KÖR) OLARAK' toplayacağız.” (Taha Suresi, 102)

“O gün, öyle yüzler vardır ki, 'ZİLLET İÇİNDE AŞAĞILANMIŞTIR.' Çalışmış, boşuna yorulmuştur.” (Gaşiye Suresi, 2-3)

 

6- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Kainatın Karanlık ve Karmaşa İçerisinde İken Tesadüfen Oluştuğunu Öne Sürerler

Yeryüzündeki canlı cansız herşey, Yüce Allah'ın “Ol” demesiyle yaratılmıştır. Evrimciler ise, ilk başlarda, kainatın ve canlılığın sözde başıboş bir şekilde, karanlık ve karmaşa içerisinde iken tesadüflerin imkansız bir şekilde biraraya gelmesiyle oluştuğu gibi bir hurafeye inanmaktadırlar.

Cehennemde Ne Olacak?Allah İnkar Edenler İçin “Duman İçerisinde ve Karanlık” Bir Ortam Yaratacaktır
 


“ÖYLEYSE SEN, GÖĞÜN AÇIKÇA BİR DUMAN GETİRECEĞİ GÜNÜ GÖZLE; (BU DUMAN) İNSANLARI SARIP-KUŞATIVERİR. İŞTE BU, ACI BİR AZAPTIR.” (Duhan Suresi, 10-11)


“VE KAPKARA DUMANDAN BİR GÖLGE İÇİNDEDİRLER.

Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim).

Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı.

ONLAR, BÜYÜK GÜNAH ÜZERİNDE ISRARLI DAVRANANLARDI.” (Vakıa Suresi, 43-46)


7- İnkar Edenler Evrimciler Ne İddia Ediyor?Geçmiş Dönemlerde Yaşamış Olan İnsanların Medeniyetlerinin İlkel Olduğunu Öne Sürerler

Evrimci bilim adamları, tek hücreden çok hücreye ve ardından maymundan insana doğru uzayan sözde evrim sürecini açıklayabilmek için, tarihin gelişimini de senaryolaştırmışlardır. Bunun için kendilerince ‘ilkel’ olarak nitelendirdikleri insanların yarı maymun yarı insan, konuşma yeteneğinden yoksun, kıyafetleri olmayan, dik duramayan, sadece garip hırıltılar çıkaran, vahşi mağara adamları olduğu yalanını ortaya atmışlardır. Bu insanların yaşam şeklini açıklamak için de  "mağara devri", "taş devri" gibi hayali dönemler uydurmuşlardır.

Cehennemde Ne Olacak?Taş Devri Yalanını Yazarken Hayal Ettikleri Gibi Tozlu, Karanlık Ortamlarda Yaşayacaklardır“Ve o gün, ÖYLE YÜZLER DE VARDIR Kİ ÜZERİNİ TOZ BÜRÜMÜŞTÜR. BİR KARARTI SARIP-KAPLAMIŞTIR. İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.” (Abese Suresi, 40-42)

“"Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-ı Şimal." Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su. VE KAPKARA DUMANDAN BİR GÖLGE İÇİNDEDİRLER. Kİ O, NE SERİNDİR, NE FERAHLATICI (KERİM).” (Vakıa Suresi, 41-44)
 
“(Ateş,) Onları uzak bir yerden gördüğünde, onlar bunun gazablı öfkesini ve uğultusunu işitirler. ELLERİ BOYUNLARINA BAĞLI OLARAK, SIKIŞIK BİR YERİNE ATILDIKLARI ZAMAN, orada yok oluşu isteyip-çağırırlar. Bugün bir yok oluşu çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.” (Furkan Suresi, 12-14)


“İlkel İnsanların Giyecekleri Yoktu” Yalanını Söyledikleri Gibi Cehennemde Giyecekleri Olmayacak, Ateşle Giydirilecekler


“… İşte o inkâr edenler, ONLAR İÇİN ATEŞTEN ELBİSELER BİÇİLMİŞTİR; başları üstünden de kaynar su dökülür. Bununla karınları içinde olanlar ve derileri eritilmiş olur.” (Hac Suresi, 19-20)

“GİYİMLERİ KATRANDANDIR, yüzlerini ateş bürümektedir.” (İbrahim Suresi, 50)

8- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Sosyal Darwinistler Kanlı Dikta Rejimlerin Dünyanın Düzeni İçin Gerekli Olduğu Yalanını Savunurlar

Dünya tarihinin en kanlı katliamlarını yapan Stalin, Lenin, Brejnev, Mao, Pol Pot ve Hitler gibi diktatörlerin ortak özelliği, hepsinin de sosyal Darwinist olmasıdır. Darwinizm’in desteklediği bu kanlı dikta rejimlerinde milyonlarca insan soykırıma uğramış, İngiltere'den Almanya'ya, ABD'den İsveç'e kadar birçok ülkede yüz binlerce insan sadece hasta, sakat veya yaşlı olduğu için zorla kısırlaştırılmış veya ölüme terk edilmiş ve acımasız rekabet nedeniyle dünyanın her yanında insanlar ezilmiş, sömürülmüş ve komünal hayvani yaşama zorlanmışlardır.

Cehennemde Ne Olacak?Dünyada Oluşturdukları Komünal Sistemlere Benzer Şekilde Topluca Azap Görecekler


“(Allah) diyecek: "Cinlerden ve insanlardan SİZDEN ÖNCE GEÇMİŞ ÜMMETLERLE BİRLİKTE ateşe girin." Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim HEPSİ BİRBİRİ ARDINCA ORADA TOPLANINCA, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: "Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah da:) "Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek.” (Araf Suresi, 38)


Kanlı Dikta Rejimlerinde Uyguladıkları İşkence Yöntemlerine Benzer Şekilde Cezalandırılacaklar


“Gerçekten Biz onların boyunlarına, ÇENELERE KADAR (DAYANAN) HALKALAR GEÇİRDİK; BU YÜZDEN BAŞLARI YUKARI KALKIKTIR. Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.” (Yasin Suresi, 8-9)

 “Doğrusu Biz KAFİRLERE ZİNCİRLER, DEMİR HALKALAR (TOMRUKLAR) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.” (İnsan Suresi, 4)

 “Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azap gibi azablandıramaz. ONUN VURACAĞI BAĞI HİÇ KİMSE VURAMAZ.” (Fecr Suresi, 25-26)

“Mutsuz olanlar ateştedirler, ONLAR İÇİN ORADA (KAHIRLA VE ACIYLA) NEFES ALIP VERMELER VARDIR. Onlar, Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. Çünkü Rabbin, gerçekten dilediğini yapandır.” (Hud Suresi, 106-107)

 


 

9- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Sosyal Darwinistler “Kayırılmış Irklar Yalanı”yla Dünya Tarihinde Irkçılığı Ateşlemiştir

Dünya tarihinin pek çok döneminde ırkçı toplumlara, yöneticilere ve uygulamalara rastlamak mümkündür. Ancak ırkçılığa ilk kez sözde bilimsel bir geçerlilik kazandıran evrim teorisi olmuştur. Evrim teorisinin sözde bilimsel geçerlilik kazandırmasıyla, 19. ve 20. yüzyıl bilim adamları hiçbir çekinme ve tereddüt duymadan, "aşağı" ırklar, insanlardan çok maymunlara daha yakın olan ırklar gibi hayali kavramlardan söz edebilmişlerdir. Hitler gibi zalim ırkçı diktatörler ise, bu ortamı fırsat bilerek milyonlarca insanı kendince "aşağı", "yetersiz", "kusurlu", "hasta" oldukları için katletmişlerdir.

Cehennemde Ne Olacak?Kendilerinin Üstün Irk Olduğunu İddia Ederek Diğer Irkları Aşağılayan İnkar Eden Sosyal Darwinistler Cehennemde Aşağılık Kılınacaklardır


"Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün; (AZABI) TAD; ÇÜNKÜ SEN, (KENDİNCE) ÜSTÜN, ONURLUYDUN. Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir." (Duhan Suresi, 47-50)

“(Allah buyruk verir:) "ONU TUTUKLAYIN, HEMEN BAĞLAYIN. SONRA ÇILGIN ALEVLERİN İÇİNE ATIN. DAHA SONRA ONU, UZUNLUĞU YETMİŞ ARŞIN OLAN BİR ZİNCİRE VURUP GÖNDERİN. Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı."” (Hakka Suresi, 30-34)

“Sonra (Allah) KIYAMET GÜNÜ ONLARI AŞAĞILIK KILACAK ve diyecek ki: "Haklarında (mü'minlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?" Kendilerine ilim verilenler, dediler ki: "BUGÜN, GERÇEKTEN AŞAĞILANMA VE KÖTÜLÜK KAFİRLERİN ÜSTÜNEDİR."” (Nahl Suresi, 27)


10- İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Darwinist Düşünce Zihinsel Engellilerin Yiyecek Amaçlı veya Bilimsel Deneyler İçin Öldürülebileceğini Savunur

Charles Darwin, evrim teorisi ile Allah'ın doğada var ettiği dayanışma ve yardımlaşma örneklerini göz ardı ederek, sözde tüm canlıların acımasız bir yaşam mücadelesi sürdürdüklerini öne sürdü. Darwin'in evrim teorisi, toplumlara uygulandığında ortaya sosyal Darwinizm çıktı. Hayatın sözde bir "mücadele alanı" olduğu, insanın bu mücadeleyi kazanmak ya da en azından bu vahşi ortamda "ayakta kalmak" için yaşaması gerektiği şeklindeki sapkın düşünce sosyal Darwinizm ile yaygınlaştı. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan bu akımla birlikte, acımasızlık, vahşet ve zulüm din ahlakını yaşamayan pek çok kimse tarafından olağan karşılanmaya başlandı. Darwinist düşünce insan hayatını değersizleşmesine neden oldu. Evrimciler tarafından zihinsel engelli kişilerin bilimsel deneyler için öldürülebileceğinin ve daha da vahşileşilerek yiyecek amaçlı kullanılabileceğinin savunulması bunun en açık göstergesidir.

Cehennemde Ne Olacak?İnsan Eti Yemeyi Makul Görenler Cehennemde Kan, İrin, Darı Dikeni ve Zakkum Ağacı ile Besleneceklerdir


 “Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek. KAYNAR SUDAN VE İRİNDEN BAŞKA. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak.” (Nebe Suresi, 24-26)

“Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur. İRİN VE KAN KARIŞIMINDAN BAŞKA BİR YEMEK YOKTUR. Bunu da hata edenlerden başkası yemez.” (Hakka Suresi, 35-37)

“Nasıl, böyle bir konaklanma mı daha hayırlı yoksa ZAKKUM AĞACI MI? Doğrusu Biz, onu kafirler için bir fitne (bir imtihan konusu) kıldık. Şüphesiz o, 'çılgınca yanan ateşin' dibinde bitip çıkar. ONUN TOMURCUKLARI, ŞEYTANLARIN BAŞLARI GİBİDİR. Artık gerçekten, ondan yiyecekler böylelikle karınlarını ondan dolduracaklar.” (Saffat Suresi, 62-66)

“Onlar için (zehirli olan) DARI DİKENİNDEN BAŞKA BİR YİYECEK YOKTUR. NE DOYURUP-SEMİRTİR, NE AÇLIKTAN KORUR.” (Gaşiye Suresi, 6-7)
 


 

11-  İnkar Eden Evrimciler Ne İddia Ediyor?Sosyal Darwinistler Muhtaç İnsanlara Yardım Etmeyi Hoş Görmezler

İnsanları bir hayvan türü olarak gören Darwinist anlayışın yalanlarına göre, zayıf, yardıma muhtaç olan insanların hiçbir değeri yoktur. Sosyal Darwinist mantıkta, acı çeken, zorluk ve korku içinde olan insanların kurtarılması için hiçbir şey yapılmaz. Bu insanlar, yardımsız ve korumasız bırakılırlar.

Cehennemde Ne Olacak?
İnkar Eden Sosyal Darwinistler İhtiyaç İçinde Olan İnsanlara Yardım Etmedikleri Gibi Cehennemde de Onlara Yardım Edilmeyecektir

“İşte bunlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azapları hafifletilmez ve KENDİLERİNE YARDIM EDİLMEZ.” (Bakara Suresi, 86)

“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt'e inanıyorlar ve diğer inkâr edenler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediğidir. ALLAH'IN KENDİSİNİ LANETLEDİĞİNE HİÇBİR YARDIMCI BULAMAZSIN.” (Nisa Suresi, 51-52)

“Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Şüphesiz Biz zalimlere bir ateş hazırlamışız, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. EĞER ONLAR YARDIM İSTERLERSE, KATI BİR SIVI GİBİ YÜZLERİ KAVURUP-YAKAN BİR SU İLE YARDIM EDİLİRLER. NE KÖTÜ BİR İÇKİDİR O VE NE KÖTÜ BİR DESTEKTİR.” (Kehf Suresi, 29)
SONUÇ: DARWINİSTLERE ÖNEMLİ ÇAĞRI!

Darwinizm yanılgısına kapılmış olanların önemli bir gerçeğin farkına varmaları gerekir: Tüm eksiklikleri ve yanlışlıklarına rağmen ısrarla savunmaya çalıştıkları evrim teorisinin bilimsel olarak hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bugün bilim dünyasında yaşanan her gelişme bu gerçeği bir kez daha pekiştirmekte, evrim teorisi tarihin tozlu sayfalarına gömülmektedir. Üstelik tarihi pek çok tecrübe göstermektedir ki, evrim teorisinin ortaya koyduğu yaşam modeli, zulüm, haksızlık, acımasızlık, adaletsizlik ile eş anlamlıdır ve insanlara acı, gözyaşı ve kayıptan başka birşey getirmez. Bu nedenle Darwinistlerin de evrim teorisinin teşvik ettiği kötülüklerin farkına varmaları, ön yargılarından kurtularak akıl ve bilim dışı bu teorinin savunuculuğundan bir an önce vazgeçmeleri gerekir.

 

Masaüstü Görünümü