Harun Yahya

Peygamberimiz (sav)’in yiğit dostları: Ashab-ı Kiram
 


Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’i gören, ona iman edip kendisiyle birlikte hareket eden kişilere sahabi denir. Sahabe ve ashab, sahabinin çoğuludur. Sahabe, İslâm’ı din olarak seçtikleri ilk andan itibaren Peygamberimiz (sav)'e çok güçlü bir imanla bağlanmışlardır. Hayatlarının büyük bir kısmını Peygamberimiz (sav)'in yanında geçirmişler, İslam dininin yayılması için Peygamberimiz (sav)'le birlikte mücadele etmişlerdir. Onların Peygamber (sav)'e olan bu kopmaz sarsılmaz bağlılıkları dönemin müşriklerinin ve kafirlerinin çok tepkisine neden olmuş ve Müslüman oldukları için bu çevreler tarafından tehdit edilmiş, işkenceye maruz kalmış, ölümle karşılaşmış hatta bir kısmı şehit olmuştur. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Allah’a ve Hz. Muhammed (sav)’e bağlılıklarını terkeden olmamıştır. Bu nedenle Ashab-ı Kiram’ın her biri çok değerli insanlardır. Onlar büyük bir fedakarlık örneği göstererek ailelerini, eşlerini, çocuklarını kısacası tüm hayatlarını bir anda geride bırakarak Peygamber Efendimiz (sav)’in yardımcısı olmuşlardır.
 


Kuran’da Allah sahabe ahlakını şöyle övmüştür:

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbaniler (kendisini Rabb'e adayanlar, Allah dostları) savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever. Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. (Al-i İmran Suresi, 146-148)

Kuran'da Ashab-ı Kiram gibi Allah'ın rızası için her türlü fedakarlığı göze alan samimi Müslümanların cennetle müjdelendikleri şöyle bildirilmektedir:

Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevab verdi: "Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah Katından bir karşılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O'nun Katındadır." (Al-i İmran Suresi, 195)


TÜM HAYATLARINI ALLAH’A VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E ADAYAN SAHABE-İ KİRAM 
Hz. EBU BEKR-İ SIDDIK:

Bütün servetini, kazancını İslam için harcamış, Camiu'l Kur'an, es-Sıddık, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.Hz. ÖMER:

Adaletin timsali ikinci büyük halife.Hz. OSMAN:


İlk Müslümanlardan, üçüncü halife.Hz. ALİ BİN EBU TALİB:

Allah’ın arslanı, dördüncü halife.ABDURRAHMAN BİN AVF:

Tüm zenginliğini İslam yolunda vakfeden sahabi.EBÛ UBEYDE BİN CERRAH:

Eminü'l-Ümme (ümmetin emini). Mekke fethinde, Taif muhasarasında, Veda Haccı'nda hep Resullullah (sav)'in yanında bulunmuş, Bedir Savaşı’nda babasına karşı savaşmıştır.SA’D BİN EBI VAKKAS:

Resulullah’ın okçusu. Uhud savaşında, Peygamber Efendimiz (sav)’in yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalışan bir kaç kişiden birisi.TALHA BİN UBEYDULLAH:

Cömertliği ve kahramanlığıyla ünlü sahabi.ZÜBEYR BİN AVVAM:


Müslüman olduktan sonra başta amcası olmak üzere, müşrikler tarafından muhtelif işkence ve eziyetlere maruz kalan, Mekke'nin fethi sırasında İslam ordusunun sancaktarlığını yapan sahabi.ADİ BİN HATİM TAİ:


Ailece cömert olan sahabi.AMİR BİN FÜHEYRE:


Bilal-i Habeşi ile birlikte ağır işkencelere maruz kalan sahabi.AMMAR BİN YASER:


Şehid oğlu şehid.ABBAS BİN ABDÜLMUTTALİB:


Peygamberimiz (sav)'in amcası.ABDULLAH BİN ABBAS:


Tefsir alimlerinin şahı.ABDULLAH BİN AMR BİN AS:


Hadis-i şerif yazması ile meşhur sahabi.ABDULLAH BİN CAHŞ:


Uhud şehitlerinden.ABDULLAH EBUBEKR-İ SİDDIK:

Hz. Ebu Bekir’in oğlu.ABDULLAH BİN HUZAFE:

Resulullah’ın elçilerinden.ABDULLAH BİN MES’UD:

Kur’an-ı Kerim'i açıktan okuyan ilk sahabi.ZÜBEYR BİN AVVAM: 

Müslüman olduktan sonra başta amcası olmak üzere, müşrikler tarafından muhtelif işkence ve eziyetlere maruz kalan, Mekke'nin fethi sırasında İslam ordusunun sancaktarlığını yapan sahabi.ABDULLAH BİN ÖMER:


En çok hadis bilen sahabilerden.ABDULLAH BİN REVAHA:


Resulullah’ın şairi.ABDULLAH BİN SELAM:


Bedir’de babasına karşı savaşan sahabi.ABDULLAH BİN SÜHEYL:


Tevrat’ta Resulullah’ın alametlerini görüp Müslüman olan sahabi.ABDULLAH BİN ZEYD:


Sahib-ül ezan.ABDULLAH BİN ZÜBEYR:


Medine’de muhacirlerden ilk doğan sahabiADİ BİN HATİM TAİ:


Ailece cömert olan sahabi.AMİR BİN FÜHEYRE:

Bilal-i Habeşi ile birlikte ağır işkencelere maruz kalan sahabi.AMMAR BİN YASER:

Şehid oğlu şehid.AMR BİN AS:

Meşhur Arab dahilerinden.ASIM BİN SABİT:

Arıların koruduğu sahabi.BERA BİN AZİB:

Kıblenin değiştiğini haber veren sahabi.BEŞİR BİN SA’D:

Hz. Ebu Bekir’e ilk biat eden sahabi.BİLAL-İ HABEŞİ:


Peygamber Efendimiz (sav)'in müezzini.BÜREYDE BİN HASİB:


Resulullah’ın sancaktarı.CABİR BİN ABDULLAH:


Sahabenin en çok hadis bildirenlerinden.CA’FER-İ TAYYAR:


Görünüş olarak ve güzel huylarıyla Peygamberimiz (sav)'e benzeyen, Mute gazasında yetmişten fazla yara alarak şehid olan sahabi.DIHYE-İ KELBI:


Cebrail aleyhisselamın, şekline girdiği sahabi.EBU DÜCANE:


Peygamber Efendimiz (sav)'in fedaisi.EBU EYYUB-EL ENSARİ:

Mihmandar-ı Resulullah.EBU HÜREYRE:

En çok hadis-i şerif rivayet eden sahabi.EBU KATADE:

Resulullah’ın süvarilerinden.EBU LÜBABE: 

Tevbesi ile meşhur sahabi.EBU MUSEL-EŞ’ARİ:

Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyan sahabilerden.EBU SA’ID-İ HUDRİ:

 
Çok hadis rivayet eden yedi sahabiden.EBU SELEME:


Tek başına hicret eden sahabi.EBU TALHA:


Resulullah’ın fedaisi.EBU ZER GİFARI:


Gıfari kabilenin reisi.EBÜDDERDA:


Kadılık yapan sahabilerden.ENES BİN MALİK:


Resulullah’ın hizmetçisi.ERKAM BİN EBİ’L ERKAM:


Evi ilk vakıf olan sahabi.ES’AD BİN ZÜRARE:


Cahiliye devrinde de tek bir Allah’a inanan sahabi.FEYRUZ BİN DEYLEMI:


Yemenli sahabilerden.ABDULLAH BİN ÖMER:


En çok hadis bilen sahabilerden.ABDULLAH BİN REVAHA:

Resulullah’ın şairi.ABDULLAH BİN SELAM:


Bedir’de babasına karşı savaşan sahabi.ABDULLAH BİN SÜHEYL:


Tevrat’ta Resulullah’ın alametlerini görüp Müslüman olan sahabi.ABDULLAH BİN ZEYD:


Sahib-ül ezan.ABDULLAH BİN ZÜBEYR:


Medine’de muhacirlerden ilk doğan sahabiHABBAB BİN ERET:


İlk Müslüman sahabilerden. HALİD BİN SA’İD BİN AS:


İlk Müslüman olan sahâbilerden HANZALA BİN EBU AMİR:


Uhud Savaşı’nda şehid olan sahabi.HUBEYB BİN ADİY:


Darağacında ilk namaz kılan sahabi. HUZEYFE BİN YEMAN:

Sevgili Peygamberimiz (sav)'in sırdaşı.HZ. HAMZA: 

Şehidlerin efendisi.KA’B BİN MALİK:


Peygamber Efendimiz (sav)'in şairlerinden.MİKDAD BİN ESVED:


Resulullah’ın süvarilerinden.MUHAMMED BİN MESLEME:


Resulullah Efendimizin fedailerinden.MUS’AB BİN UMEYR:


İslam’da ilk öğretmen.NEVFEL BİN HARİS:


Haşimoğullarının en yaşlısı.NU’MAN BİN MUKARRİN:


Eshab-ı kiramın meşhur kumandanlarından.OSMAN BİN MAZ’UN:


Medine’de ilk vefat eden muhacir sahabi.OSMAN BİN TALHA:


Kabe’nin hizmetinde olan sahabi.SABİT BİN KAYS: 

Peygamber Efendimiz (sav)'in hatiblerinden.SA’D BİN MU’AZ:


Ensarın en hayırlılarından.SA’D BİN REBİ:


Şehid olurken nasihat eden sahabi.SAİD BİN AMİR:


Hz. Ömer’e benzeyen vali.SALİM MEVLA EBU HUZEYFE:


Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanlardan.SEHL BİN HANİF:


Eshab-ı kiramın okçularından.SEHL BİN SA’D:


Medine’de en son vefat eden sahabi.SELEME BİN EKVA:


Piyadelerin en hayırlısı.SELEME BİN HİŞAM:


Kardeşlerinin işkence ettiği sahabi.SELMAN-I FARİSİ:


Ehl-i beytten sayılan İranlı sahabi.SEVBAN: 

Resûlullah’ın hizmetçisi.SÜMAME BİN ÜSAL:


Yemame kabilesi reisi.TUFEYL BİN AMR:


Devs kabilesinin putlarını kırıp, Müslüman olmalarına vesile olan şair sahabi.UBADE BİN SAMİT:


Akabe bi’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahabi.UKBE BİN AMİR:


Eshab-ı suffadan, Peygamberimiz (sav)'in talebesi.ÜBEYY BİN KA’B:


Kıraati ile meşhur sahabi.ÜSAME BİN ZEYD:


Resulullah’ın çok sevdiği sahabilerden.ÜSEYD BİN HUDAYR:


Eshab-ı kiramın sancaktarlarından.VELİD BİN VELİD: 

Kardeşleri tarafından işkence gören sahabi.ABDULLAH BİN ATİK:


Medineli ilk Müslümanlardan.ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTUM:


Peygamberimiz (sav)'in müezzinlerinden.ABBAS BİN UBADE:


Ensarın muhaciri diye tanınan sahabi. CÜVEYRİYYE BİNTİ HARİS:


Müminlerin annelerinden.EBU RAFİ:


Peygamberimiz (sav)'in azatlı kölelerinden.EBU SÜFYAN BİN HARİS:


Peygamberimiz (sav)'in süt kardeşi.FATİMA BİNTİ ESED:


Hz. Ali’nin annesi.HACCAC BİN ILAT:


Mekkeli sahabilerden. HADİCE-TÜL KÜBRA:


Peygamberimiz (sav)'in ilk hanımı. 
HAFSA BİNTİ ÖMER:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.HALİD BİN VELİD:


Allah’ın kılıcı lakabı ile tanınan kumandan Sahabi.HALİME HATUN:


Peygamberimiz (sav)'in sütannesi.HAMNE BİNTİ CAHŞ:


Peygamber Efendimizin halasının kızı.HANSA HATUN:


Meşhur kadın şair sahabilerden.HASSAN BİN SABİT:


Peygamber Efendimizin şairlerinden.HATİB BİN EBİ BELTEA:


Peygamber Efendimizin elçilerinden.Hz. AİŞE-İ SIDDIKA:

Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.Hz. FATIMA:


Peygamberimiz (sav)'in en sevgili kerimesi.Hz. HASAN:


Peygamberimiz (sav)'in en sevdiği torunlarından, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın büyük oğlu.Hz. HÜSEYİN:


Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğlu, Peygamberimiz (sav)'e benzeyen torunu.Hz. REYHANE:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.HZ. SAİD BİN ZEYD:


Müslüman olunca müşriklerin çok sayıda saldırısıyla karşılaşan, Şam’ın fethinde bulunan sahabi.İKRİME BİN EBİ CEHİL:


Meşhur İslam kumandanlarından.İMRAN BİN HUSAYN: 

 İki yüze yakın hadis nakleden, iyi idareci, iyi giyinen sahabi.KA’B BİN ZÜHEYR:


Peygamberimiz (sav)'in hırkasını verdiği şair sahabi.KATADE BİN NU’MAN:


Eshab-ı kiramın okçularından.MEYMUNE BİNTİ HARİS:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE:


Meşhur beş dahiden biri olan sahabi.RİBİ BİN AMİR:


Eshab-ı kiramın elçilerinden.SA’D BİN UBADE:


Ensarın sancaktarlarından.SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB:


Peygamberimiz (sav)'in halası.SAFİYYE BİNTİ HUYEY:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.SEDDAD BİN EVS:


Ailece müslüman olan sahabilerden.SEVDE BİNTİ ZEM’A:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.SÜRAKA BİN MALİK:


Eshab-ı kiramın süvarilerinden.UKAYL BİN EBİ TALİB:


Hz. Ali’nin abisi.ÜMM-İ EYMEN:


Peygamberimiz (sav)'in dadısı.ÜMM-İ HABİBE:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.ÜMM-İ HANİÇ:


Hz. Ali’nin kızkardeşi.ÜMM-İ HİRAM: 

Hala Sultan olarak tanınan kadın sahabi.ÜMM-İ RUMAN:


Hz. Ebu Bekir’in hanımı.ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN:


Eshabın kadın kahramanlarından.VAHŞİ:


Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabi.ZEYD BİN DESİNNE:


Darağacından Resulullah’a selam gönderen sahabi.ZEYD BİN HARİSE:


İlk iman eden köle.ZEYD BİN SABİT:


En meşhur vahiy katibi Sahabi.ZEYNEB BİNTİ CAHŞ:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.
 

Masaüstü Görünümü