Harun Yahya

Darwinistler artık ümitlerini Amerikalı ithal pagan rahiplerine bağladılar 
   Amerika’dan ithal Douglas Futuyma
“Konusu uyuma ve uyutma”


 
   Amerika’dan ithal Andrew Berry
“Gerçeklerden ve bilimden beri”

Dar­wi­nist­ler Tür­ki­ye’de ye­ni­lin­ce Ame­ri­ka’dan it­hal Dar­wi­nist pa­gan ra­hip­le­ri­ni ge­tir­ti­yor­lar. Dar­wi­nist hu­ra­fe­le­ri ka­pa­lı sa­lon­lar­da tek yan­lı anlata­rak, kar­şıt izah­la­ra im­kan ver­mi­yor­lar. Es­ki Mı­sır ef­sa­ne­le­ri­ni bu it­hal pa­gan ra­hip­le­ri­ne an­lat­tı­rıp, “bir şey­ler ya­pı­yor­lar, boş dur­mu­yor­lar” görünü­mü ver­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.

 

Oy­sa ki, Dar­wi­nizm’in deh­şet­li ye­nil­gi­si­nin önü­ne ge­çe­mez­ler. Çün­kü;

 

·Ye­ral­tın­dan 250 bin ay­rı tü­re ait 100 mil­yon­dan faz­la fo­sil çıka­rıl­mış­tır. Bun­la­rın BİR TA­NE­Sİ Bİ­LE ARA FO­SİL DE­ĞİL­DİR.

·Çı­ka­rı­lan 100 mil­yon fo­si­lin ta­ma­mı, tam, mü­kem­mel, ek­sik­siz ve ku­sur­suz can­lı­la­ra ait­tir. Bun­la­rın bü­yük bir bö­lü­mü gü­nü­müz­de var­lı­ğı­nı sür­dü­ren can­lı­la­ra ait YA­ŞA­YAN FO­SİL­LER­DİR. 100 milyon fo­si­lin tü­mü YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT EDER.

·Tek bir pro­tei­nin da­hi te­sa­dü­fen mey­da­na gel­me­si­nin İMKANSIZ ol­du­ğu bi­lim­sel ola­rak is­pat­lan­mış­tır.

· Mu­tas­yon­la­rın hiç­bir ev­rim­leş­ti­ri­ci gü­cü ol­ma­dı­ğı, can­lı organiz­ma­ya -et­ki­siz kal­dı­ğı is­tis­na­lar ha­riç- MUT­LA­KA ZA­RAR VERDİĞİ bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­mış­tır.

·DNA’DA­Kİ OLA­ĞA­NÜS­TÜ BİL­Gİ, can­lı be­de­nin­de te­sa­dü­fe yer ol­ma­dı­ğı­nı ke­sin ve çü­rü­tü­le­mez de­lil­ler­le or­ta­ya koy­muş­tur.

·Tüm can­lı çe­şit­li­li­ği­nin, mü­kem­mel ör­nek­ler­le yak­la­şık 540 milyon yıl ön­ce ani­den or­ta­ya çık­tı­ğı KAM­BRİ­YEN PAT­LA­MA­SI, Darwi­nizm’i yer­le bir et­miş­tir.

·Can­lı be­de­nin­de­ki İN­DİR­GE­NE­MEZ KOMP­LEKS­LİK­TE­Kİ organ ve ya­pı­lar, Dar­wi­nist­le­ri açık­la­ma­sız bı­rak­mış­tır.

·Tek bir ta­ne bi­le ara fo­sil ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı DARWINİSTLE­RİN SAH­TE­KAR­LIK­LA­RA BAŞ­VUR­DUK­LA­RI, sahte fo­sil­le­ri yıl­lar­ca mü­ze­ler­de ser­gi­le­dik­le­ri or­ta­ya çık­mış­tır.

·İn­sa­nın ha­ya­li ev­ri­mi­ni ka­nıt­la­mak için Dar­wi­nist­le­rin öne sürdüğü KA­FA­TAS­LA­RI­NIN TÜ­MÜ­NÜN GE­ÇER­SİZ OL­DU­ĞU ORTA­YA ÇIK­MIŞ ve tü­mü bi­lim li­te­ra­tü­rün­den çı­ka­rıl­mış­tır.

·Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat eden fo­sil­ler YIL­LAR­CA DARWINİST­LER TA­RA­FIN­DAN SAK­LAN­MIŞ­TIR.

·Mad­de­nin YAL­NIZ­CA GÖ­RÜN­TÜ­SÜ ile mu­ha­tap ol­du­ğu­muz ger­çe­ği Dar­wi­nist fel­se­fe­yi or­ta­dan kal­dır­mış­tır.

 

Ger­çek­ler böy­ley­ken ve her­kes bu­nun far­kın­day­ken, bu şa­man rahipleri­ni boş ye­re pa­ra ve­rip ge­tir­ti­yor­su­nuz. Bun­la­rın an­lat­tık­la­rı Sü­mer efsane­le­ri­ni ve es­ki Mı­sır ef­sa­ne­le­ri­ni ka­pa­lı sa­lon­lar­da din­le­ye­rek pineklemek, boş ye­re mas­raf ve va­kit kay­bın­dan baş­ka bir şey de­ğil. Pa­gan ra­hip­le­ri­ni ge­tir­te­rek bir çö­züm ol­maz. Bu pa­gan ra­hip­le­ri­ne so­run, “tek bİr ara fo­sİl var mI?” di­ye. Eğer var­sa ken­di­le­rin­den bu­nu ge­ti­rip gös­ter­me­le­ri­ni is­te­yin. Eğer gös­te­re­bi­lir­ler­se ken­di­le­ri­ne 10 tril­yon TL ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­yin. Eğer ge­ti­re­mez­ler­se ya­lan söy­lü­yor­lar de­mek­tir, on­la­ra inan­ma­yın. Bu ki­şi­le­re, ele geç­miş olan “100 mil­yon fo­si­lin tamamının tam ve mü­kem­mel canlılara ait olup ol­ma­dı­ğı­nı” sorun. On­la­ra “atın ev­ri­mi­nin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­nı” so­run. Fo­sil­le­ri, Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat et­tik­le­ri için “yıl­lar­ca sak­la­yıp saklamadıklarını” so­run. “Bir pro­tei­nin te­sa­dü­fen mey­da­na gelme­si­nin im­kan­sız olup ol­ma­dı­ğı­nı” ve “bu­nun far­kın­da olup olma­dık­la­rı­nı” so­run.

 

Eğer bun­la­rın hiç­bi­ri­ne ce­vap ve­re­mez­ler­se, iş­te o za­man bu­ra­ya uyut­ma se­ans­la­rı­na gel­miş­ler de­mek­tir.

 

Ha­tır­la­na­ca­ğı gi­bi Do­ug­las Fu­tuy­ma “tek bir ara fo­sil var mı?” so­ru­su kar­şı­sın­da Va­ti­kan’da kür­sü­den kaç­mış­tı. Bu­ra­da ka­pa­lı salonlar­da mil­le­ti bu­nal­ta­rak pa­gan ayi­ni gi­bi hu­ra­fe­le­ri­ni an­la­tıp mil­le­ti boş ye­re sık­ma­ya de­vam edi­yor. Fu­tuy­ma’nın an­lat­tı­ğı ders­ler uy­ku­dan on­ce der­si gi­bi in­san­la­rın uy­ku­la­rı­nı ge­ti­ri­yor. Za­ten An­drew Berry oluşturdukla­rı orta­mın son de­re­ce sı­kı­cı ol­du­ğu­nu bir ga­ze­te rö­por­ta­jın­da da itiraf et­ti.

 

BU ZA­VAL­LI, GA­Rİ­BAN Dİ­RE­NİŞ da­ha ne ka­dar de­vam ede­cek? Açık bi­lim­sel ger­çek­le­re apa­çık ha­ki­kat­le­re kar­şı bu bağ­naz di­re­niş, yüz­yı­lın utan­cı­dır. Bu ka­dar açık, sa­rih ve net olan ger­çek­le­ri gör­mez­den gel­mek, kür­sü­le­re çı­kıp sah­te id­di­alar­la in­san­la­rı al­dat­mak, “ata­mız so­lu­can”, “ata­mız mik­rop”, “ka­yıp hal­ka bu­lun­du” id­di­ala­rı­nı ha­la in­san­la­ra inan­dır­ma­ya ça­lış­mak, yüz­yı­lın en deh­şet­li al­dat­ma­ca­sı­dır.

 

Bu, ken­di ken­di­ni kan­dır­mak­tır, gü­ya akıll­cı­lı­ğa di­ren­mek­tir. Ma­kul insan dü­şün­ce­si­ne kar­şı ya­pıl­mış UTANÇ VE­Rİ­Cİ BİR EY­LEM­DİR. Ar­tık gerçek­le­ri gör­mek ge­rek­mek­te­dir. Bu za­val­lı il­kel dü­şün­ce, 150 yıl­dır sü­ren utanç­tır. Bi­lim­sel­lik­ten çok uzak es­ki Me­zo­po­tam­ya hu­ra­fe­le­ri­nin sırf bir inat uğ­ru­na ayak­ta tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı, bun­la­ra ina­nı­lı­yor­muş gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı utanç ve­ri­ci­dir. Bu ey­le­min bir an ön­ce dur­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir.

 

47 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait fo­sil Ida (İda isim­li re­sim­de­ki fo­sil), so­yu tüken­miş le­mur tür­le­rin­den bi­ri­dir. Hiç­bir ara form özel­li­ği ta­şı­ma­mak­ta­dır. Tam, mü­kem­mel ve ku­sur­suz bir canlıdır. Bu, Dar­wi­niz­m'e de­lil de­ğil­dir. Tam ter­si­ne Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­nin bü­yük bir de­li­li­dir.

 

Ha­run Yah­ya Kül­li­ya­tı, Ev­rim Te­ori­si­nin Çö­kü­şü­nü Or­ta­ya Koy­mak­ta, Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği’nin De­lil­le­ri­ni Ser­gi­le­mek­te­dir

 

Ya­za­rın bu­gü­ne ka­dar ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rı­nın sa­yı­sı yaklaşık 300’dür. Bu ki­tap­lar 48.000 say­fa ve 35.500 re­sim­den oluş­mak­ta­dır. Bunla­rın 7.000 say­fa ve 6.000 re­sim­lik bö­lü­mü Ev­rim Te­ori­si­nin çö­kü­şü­nü ko­nu al­mak­ta­dır.

 

Ad­nan Ok­tar'ın, Ha­run Yah­ya müs­te­ar is­mi ile ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­ra ve bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan bel­ge­sel­le­re, ha­run­yah­ya.org, harunyah­ya.net, ha­run­yah­ya.com harunyahya.tv ad­res­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ula­şa­bi­lir­si­niz.

 
 


 

47 milyon yıl öncesine ait fosil Ida (İda isimli yandaki resimdeki fosil) , soyu tükenmiş lemur türlerinden biridir. Hiçbir ara form özelliği taşımamaktadır. Tam, mükemmel ve kusursuz bir canlıdır. Bu, Darwinizm'e delil değildir. Tam tersine Yaratılış gerçeğinin büyük bir delilidir.

 


 

Masaüstü Görünümü

 

 

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net