Harun Yahya

Peygamber Efendimiz (sav)’in Dilinden Darwinizm'in Ahir Zamanda İnsanlığa Getirdiği Belalar


İçinde bulunduğumuz ahir zaman savaşların, katliamların, ahlaksızlıkların, fuhuşun ve her türlü sapkınlığın yaygınlaştığı, çeşitli ateist, Darwinist ve materyalist felsefelerin insanlığa büyük yıkımlar getirdiği bir dönemdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlığın yaşadığı bu karanlık günleri hadislerde haber vermiştir. Bir hadiste şöyle buyrulur:

“Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetindikleri zaman onları Doğudan çıkacak, isyanları sebebiyle kimisini, maymun şekline sokacak, kimisini de yerin dibine batıracak olan kızıl bir rüzgarla müjdele.” (Deylemi)

Bu hadisin günümüze işaret eden yönlerini detaylı olarak incelediğimizde çok şaşırtıcı benzerlikler görürüz:

 www.ahirzamanalametleri.com

İçinde bulunduğumuz ahir zaman savaşların, katliamların, ahlaksızlıkların, fuhuşun ve her türlü sapkınlığın yaygınlaştığı, çeşitli ateist, Darwinist ve materyalist felsefelerin insanlığa büyük yıkımlar getirdiği bir dönemdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlığın yaşadığı bu karanlık günleri hadislerde haber vermiştir. Bir hadiste şöyle buyrulur:“Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetindikleri zaman onları Doğudan çıkacak, isyanları sebebiyle kimisini, maymun şekline sokacak, kimisini de yerin dibine batıracak olan kızıl bir rüzgarla müjdele.” (Deylemi)

Bu hadisin günümüze işaret eden yönlerini detaylı olarak incelediğimizde çok şaşırtıcı benzerlikler görürüz:

 www.ahirzamanalametleri.com

“... Kadinlar Kadınlarla, Erkekler Erkeklerle Yetindikleri Zaman...” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu sözü ile Allah’ın haram kıldığı fuhuş, eşcinsellik gibi sapkın eğilimlerin ahir zamanda yaygınlaşacağını haber vermiştir. Bilindiği gibi Darwinizm’de insanların sözde tesadüfler sonucunda oluştukları ve dolayısıyla Allah’a karşı sorumlu olmadıkları şeklinde batıl bir inanç vardır. Darwinizm, insanların hayvanlar gibi yaşadığı ve davrandığı bir dünya özlemindedir. Bundan yola çıkan Darwinist bakış açısına sahip bazı insanlar nefsani ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendilerine herhangi bir kısıtlama getirmek zorunda olmadıklarını; hatta hayvanlar gibi davranabileceklerini düşünürler. Kısacası dini tanımayan Darwinist felsefeler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in burada işaret ettiği gibi ahlak kurallarını da tanımazlar.

 “... Doğudan Çıkacak, İsyan...”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ifadesiyle komünist ideolojiden bahsetmektedir. Bilindiği gibi insanlığa karanlık günler yaşatan Darwinist ideolojilerin başında komünizm gelir. Komünist ideolojinin ilk kez devlet yönetim biçimine dönüştüğü ülke ise dünyanın doğusunda yer alan Rusya’dır. Rusya’da komünist sistem Çarlık Rusya’sına karşı başlatılan büyük bir isyan ve ayaklanma sonucunda kurulmuştur. Daha sonra başta Çin olmak üzere diğer Doğu Asya ülkelerinde de benzer isyanlarla komünizm hakim olmuştur.

 “... Kimisini, Maymun Şekline Sokacak...”

Bilindiği gibi Darwin’in evrim teorisi, canlılığın cansız maddelerden, tesadüfler sonucunda, kendi kendine oluştuğunu iddia eder. İlk protenin nasıl oluştuğunu bile açıklamaktan aciz olan bu teori,  sözde evrimsel gelişim süreci içinde insanlarla maymunların ortak bir atadan geldiklerini iddia eder. Kimi zaman fosillerin taraflı yorumlanması, kimi zaman sahtekarlıklara başvurarak, 1.5 asırdır desteklenmeye çalışılan insanın sözde evrimi iddialarını Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 1400 yıl önce haber vermiştir.

 “... Kimisini De Yerin Dibine Batıracak...”

Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar arasında Birinci ve İkinci Dünya savaşları da vardır. Darwinizm çatışma ve mücadelenin insanın doğasında olduğu yalanını insanlara kabul ettirmiştir. Bu yalanın acı bir sonucu olarak çıkan savaşlarda atılan bombalar ile insanlar toprağın ve binaların altında kalmışlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Darwinizmin insanlığa getirdiği katliamlar, savaşlar, cinayetler, barbarlıkları hadisteki, “...kimisini de yerin dibine batıracak...” ifadeleriyle haber vermiştir.

 “... Kızıl Bir Rüzgarla Müjdeler...”

Bilindiği gibi komünizmin sembolü, kızıl renktir. Komünist rejimi benimseyen ülkelere Kızıl Çin, Kızıl Rusya gibi mutlaka kızıl adı eklenerek hitap edilir. Bu ülkelerin bayrakları  kızıldır, bu nedenle kızıl renk komünist devletin rengidir. Komünizm önce Rusya’yı daha sonra kuvvetli bir rüzgar gibi bütün dünyayı sarmış, birçok Asya ülkesine, Avrupa’nın doğusuna ve bazı Orta ve Güney Amerika ülkelerine yayılmıştır. Bu vahşi düşünce üst üste yaptığı korkunç katliamlar ve yıkımlarla insanlığa büyük zararlar vermiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisteki “kızıl bir rüzgar ile müjdele” sözü ile komünizmin insanlığa getirdiği bu belayı haber vermiştir.

Başka bir  hadisinde de Peygamberimiz (sav) yine çok şaşırtıcı detaylar vermiş ve ahir zamanda yaşanacak olan materyalist ahlakı tarif etmiştir.

“Ganimet, yalnız zenginler arasında dolaşan sermaye birikimi ittihaz edildiği (kabul edildiği) zaman...” (Tirmizi, Ebû Hureyre’den nakletmiştir.)

 “... Ganimet, Yalnız Zenginler Arasında Dolaşan Sermaye Birikimi İttihaz Edildiği Zaman...”

Darwinizmin insanlığa getiridiği belalardan biri de kapitalizmdir. Nitekim günümüz toplumlarının neredeyse tamamına yakınında kapitalist ahlak hakimdir. Bu nedenle fakirlere, düşkünlere, sakatlara sadaka verilmez, insanlar korunup kollanmazlar. En ağır ve ölümcül hastalığa yakalansalar dahi onları koruyacak, tedavi ettirecek bir kuruluş veya insani bir yardım bulunmaz. Fakir olan insan bu hastalığı ile ölüme terk edilir. Küçük çocukların acımasızca çalıştırılmaları, birçok ülkede sosyal haklardan mahrum bırakılmaları gibi adaletsiz ve insaniyetsiz uygulamalara yoğun olarak rastlanır. İşte Peygamberimiz (s.a.v.) sermayenin tek elde toplanacağına, sermayenin tekellere yoğunlaşacağına ve kapitalizmin en vahşi döneminin günümüzde yaşanacağına bu sözleri ile işaret etmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‘in bundan 1400 sene önce haber verdiği Darwinist düşüncenin insanlığa getirdiği vahşetin günümüzde ortaya çıkışı, mübarek Peygamberimiz (s.a.v.)‘in Allah’ın lütfuyla gösterdiği mucizelerinden biridir.

Masaüstü Görünümü