Harun Yahya

Allah’ın Toz Tanelerinde Yarattığı HikmetlerTozun olmaması hayatımızda ne gibi eksikliklere neden olurdu?Tozun faydası var mıdır?

Toz nedir?


Toz taneleri, çok çeşitli atıklardan ve küçük toprak parçacıklarından oluşan, nesnelerin üzerinde ya da havada asılı duran çok ince, pudra benzeri bir maddedir. Tozu Allah özel bir amaçla sadece dünyaya özgü olarak yaratmıştır. Cennette toz yoktur. Allah’ın tozu yaratmasının ardında pek çok hikmet vardır (Doğrusunu Allah bilir.). Toz insanın dünyaya bağlanmasını engelleyecek derecede pek çok zararı içerir. Ancak olmaması durumunda doğal süreçlerin işleyişinde ciddi sorunlara yol açar. Tozun kaynağı çok çeşitlidir. Baca dumanlarından gelen karbon, yanardağ püskürmeleri, çiçek tozları, bitkisel maddeler, metal kırıntıları, taşıt lastiklerinden çıkan tozlar, hayvanların ve insanların derilerinden gelen parçalar, kürk ve tüylerden gelen parçacıklar, denizlerden gelen serpintiler, çöllerden gelen toz parçacıkları bunlardan bazılarıdır.

www.imanhakikatleri.net


Toz Tanelerinin Yaratılmasındaki HikmetlerToz partiküllerinin yaratılış amacını bugüne kadar hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Pek çok kişi tozun varlık nedenini gereksiz görebilir, hatta tek varlık sebebinin kirlilik meydana getirmek olduğunu sanabilir. Oysa Allah her yarattığı detay üzerinde düşünmemizi ve yaratılış sebeplerinin ardındaki hikmetleri görmemizi ister. Konuyla ilgili ayet şöyledir:

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.” (Bakara Suresi, 164)

Toz tanecikleri de varlıkları ile dünyadaki kusursuz dengenin kurulmasında büyük bir paya sahiptirler.

- Yağmurun Yağması İçin Toz Zerreciklerine Gereksinim Vardır

Allah toz zerreciklerini atmosferde, özellikle yağmurun oluşumunda önemli rol oynacak şekilde yaratmıştır. Aslında mikroskop altında görülebilen toz zerrecikleri çok küçük katı ve sıvı taneciklerden meydana gelir. Bu taneciklerin ağır olanları sürekli olarak düşer, bazıları ise rüzgarlar tarafından çok uzaklardan sürüklenip getirilir. Çok hafif toz tanecikleri ise havada asılı kalırlar. Bu toz taneciklerine atmosferin çok yüksek katmanlarında dahi rastlamak mümkündür.

Havadaki su buharı toz taneciklerinin üzerinde yoğunlaşarak pus, sis ve bulutları oluşturur. Eğer atmosferde bu toz zerrecikleri olmasaydı, su buharının damlalar halinde yoğunlaşması çok zor olurdu. Hatta  havada toz zerreleri bulunmasaydı, yoğunlaşan su buharı yere yağmur damlaları halinde asla düşemez, çok şiddetli sağnak yağışlara sebep olur bu da sellere, heyelanlara kısacası büyük doğal afetlere yol açardı. Fakat Rabbimiz toz zerreleri ile kusursuz bir düzen yaratmış ve yağmurun yağışını kontrol altına almıştır.

Allah Kuran’da yağmurun oluşumu ile ilgili olarak bildirdiği ayette bulutlardan söz ederken rüzgarların toz zerrelerini adeta bir bulut gibi kaldırdığına, bunların gökte yayılıp dağıtıldığına ve yağmurun oluşum sürecinin bu şekilde gerçekleştiğine dikkat çekmektedir:

“Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.” (Rum Suresi, 48)

Toz zerrecikleri bize evrende çok üstün ve detaylı bir yaratılış olduğunu göstermektedir. Önemli olan, evrendeki kusursuz düzeni ve Yüce Allah’ın eşsiz sanatını görmek, Rabbimiz’e her an her saniye muhtaç olduğumuzu kavramak ve O’nun büyüklüğünü takdir etmektir. Bir ayette Allah’ın tüm kainattaki hakimiyeti şöyle bildirilmiştir:

“Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir.” (Secde Suresi, 5)

www.insaninacizligi.com

- Toz Tanecikleri Üzerlerine Düşen Işığı Yansıtır ve Işığın Dağılmasına Yardımcı Olur

Allah güneş ışığı başta olmak üzere tüm ışık kaynaklarının görülebilir olması için toz zerreciklerini vesile kılmıştır. Işık demetleri toz zerreciklerine çarparak ışık oluştururlar. Gün ağarırken ya da gün kararırken Güneş ufkun altında olduğu halde Dünyanın Güneşten ışık almasının nedeni toz taneciklerinin güneş ışığını yansıtmasıdır. Günün doğuşu ve batışındaki  kırmızılık atmosferin üst katmanlarındaki toz miktarına bağlı olarak ortaya çıkar. Atmosferdeki bu toz zerrecikleri ve renksiz gazlar ışığın saçılmasına neden olur. Bu saçılma mavi ışık için fazla, kırmızı ışık için daha azdır. Gökyüzünün mavi olmasının nedeni toz taneciklerinin kısa dalga boylu mavi ışığı uzun dalga boylu kırmızı ışığa göre daha fazla saçılıma uğratmasıyla ortaya çıkar. Akşam güneş batmadan önce ve sabah doğduktan sonra yani Güneş ufka yakın olduğu konumdayken Güneşten gelen ışık oldukça uzun bir hava tabakasından geçerek Dünyaya ulaştığında toz zerrecikleri olağandan çok daha fazla saçılıma neden olurlar. Bu sebeple Güneş kırmızı görünür. Havanın bulutlarla kaplı olmadığı zamanda aynı prensiple gökyüzü mavi görünür, puslu havalarda ise yoğunlaşmış su buharı kısa dalga boylu mavi ışığı saçılıma uğratır, uzun dalga boylu kırmızı ışığı ise kırmızı ya da turuncu renge dönüştürür.- Topraktaki Mineral Maddenin Artmasına Vesile Olur

Büyük Sahra ve diğer büyük çöller, atmosfere sürekli toz gönderirler. Çöllerden kalkan ince partiküller birbirlerine yapışır, bu partiküllerin bir kısmı uzaya giderken, geri kalan kısmı yere düşer, düşerken birbirine çarpar, parçalanır, daha küçük boyutlardaki parçalara dönüşür ve gökyüzünde farklı partikül boyutlarına sahip devasa toz yığını oluşur. 

Atmosferde toplanan bu ince tozlar, yukarıdaki ayette dikkat çekildiği gibi bulut oluşumuna vesile olur. Büyük kısmı yağmurla çamur şeklinde yeryüzüne iner ve düştüğü yere bereket getirir. Çünkü toprağı ve suyu besler. Bilindiği gibi yağmur bulutlarında pH düşüktür. Ancak tozla birlikte uçuşan bakteriler, yağmur bulutları ile buluşunca aktifleşir ve iyonik dönüşümü hızlandırır. Nitekim güneş enerjisinin yeterli olduğu mevsimlerde, gündüz bulut içerisinde demir miktarı artar. Demirle yüklü toz zerreciklerinin toprağa düşmesi ise toprağın bereketini arttırır.

Karaya ulaşamayan tozlar denizde de benzer etkiyi yapar ve demir bakımından fakir olan okyanusların demir miktarını arttırarak onları zenginleştirir. Özellikle kırmızı çöllerden gelen tozlar demir açısından zengindir. Çöl tozlarının toprağın bereketliliğini arttıran özellikleriyle ilgili şöyle birkaç örnek verilebilir.

- Çin’deki Gobi çölünden yükselen demir yüklü tozlar, Büyük Okyanus’un demir bakımından beslenmesini sağlar. Yüce Rabbimiz’in yarattığı kusursuz dengenin bir sonucu olarak bu sürecin sonunda atmosferdeki karbondioksit azalır. Çünkü okyanuslardaki plankton adı verilen organizmalar soğuk okyanus sularında hızla çözünmüş karbon ve tozlarla gelen diğer iyonlarla beslenerek büyür. Bu mikroorganizmaları yiyen diğer deniz canlılarının ölüp denizin dibinde birikmesi ile karbonun deniz altında depolanması sağlanır. Böylece atmosferde fazla CO2 birikmesine izin verilmez.

-Afrika’da Sahra çölünden kalkan tozlar da Amazon ormanlarındaki bitkilerin büyümesinde etkilidir. Amazon ormanlarının üzerinde geliştiği lateritik topraklar yüksek miktarlarda yağan ekvatoral yağışlar nedeniyle verimsizdirler. Ancak toprağın bu düşük mineral kapasitesi, fosfor yüklü tozların yağmurla yeryüzüne inmesi sonucu kapanır. Mineral içeren çöl tozları vesilesiyle zenginleşen toprak üzerinde gelişen daima yeşil yapraklı ormanlar ise atmosferdeki karbondioksitin emilmesini sağlar. Bu şekilde demirli ve fosforlu tozlar, Allah’ın kurduğu kusursuz düzen sayesinde küresel ısınma nedeni olan CO2’i (karbondioksit) azaltır ve CO2 miktarı hep aynı dengede kalır. Şüphesiz yaşamımızı devam ettirmemizi sağlayan bu detaylı ve kusursuz sistemi yaratan alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’tır. Bir ayette Rabbimiz’in yaratma ilmi şöyle bildirilmiştir:

“Gece ile gündüzün art arda gelişinde (veya aykırılığında), Allah’ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır.” (Casiye Suresi, 5)

www.imaninsevki.imanisiteler.com


Allah Dünya Hayatının Geçiciliğinin Anlaşılması İçin Toz Tanelerinde Zararlı Özellikler de Meydana GetirmiştirAllah’ın toz zerrelerini yaratmasındaki bir hikmet de dünya hayatındaki acizlikleri hatırlatmak ve dünyaya bağlanmamızı engellemektir. Toz zerrecikleri:

à Kirlilik oluştururlar: Tozun hayatımızdaki en belirgin özelliği, kirlilik oluşturmasıdır. En temiz ortamda bile toz zerreleri havada uçuşur. Nitekim güneşli bir günde odanın içinde uçuşan toz zerrelerine hemen hemen herkes rastlamıştır. Bir ortamın temizlenmesinin hemen ardından temiz zemin hızla toz zerreleri ile kaplanır ve en fazla bir gün sonra ortam sanki hiç temizlenmemiş gibi olur.

Masanın üzerinde duran ve temiz bir bardağın içinde en az 25.000 parça mikroskobik toz dolanmaktadır. Bu toz parçacıklarında yerküredeki her şeyden biraz vardır. Sahra kumlarından dökülmüş minik parçacıklar ve gözle görülemeyen devetüyü lifleri, rüzgarın yön değiştirmesiyle orman mantarı sporları ve kurumuş menekşe parçaları ya da yakınlardaki bir otobüsten çıkan küçük siyah kurum parçaları bardağın içindeki gözle görülmeyen toz zerrelerinden bir kaçıdır. Sadece tozun oluşturduğu kirlilik bile insanın özlem duyduğu asıl yerin dünya olmadığını anlaması için yeterlidir. Tozun dünya hayatına bağlanmamızı engelleyen tek özelliği kirlilik değildir.


 İnsanlardaki alerjik hastalıkların sebebi tozdur: Yün, ipek ve tüy gibi görünüşte zararsız olan maddelerin parçacıkları bazı insanlarda astıma yol açarken, çiçeklerden gelen tozlar da saman nezlesine neden olabilir.

 Tozlu ortamlarda patlama tehlikesi artar: Normal koşullarda kolay kolay alev almayan un ve kakao gibi maddeler, kömür madenleri ve yağlı tohum küspelerinin öğütüldüğü fabrikalar ile dokuma fabrikalarındaki toz her zaman için bir patlama nedeni olabilir.

 Makine ve motorlarda aşınma etkisi: Toz hareketli parçalar üzerinde aşındırma etkisi yaptığı için makine ve motorlara zarar verir.

 Sanayi bölgelerinde sağlık için büyük tehlike oluştururlar: Dünya atmosferinin alt katmanlarındaki tozun hiçbir yararı yoktur. Özellikle kış aylarında bu toz sisteki su damlacıkları tarafından tutulur ve bronşiti ya da başka bir akciğer hastalığı olan kişilere büyük zarar verir.


İnsan, tüm bu eksiklikler karşısında içten içe, daima mükemmelliği, bu eksikliklerin hiçbirinin olmadığı bir dünyada yaşamayı ister. Kirliliğin, tozun, eskimenin, hastalığın, tehlikelerin hiç yaşanmadığı bir dünyanın özlemini çeker. Bu amaçla, hiçbir sorunun olmadığı mutlu bir hayatı, dünya şartlarında oluşturabilmenin yollarını arar. Oysa Allah, Kuran’da insanlara bu hayatı ancak cennette yaşayabileceklerini bildirmiştir. Allah cenneti tarif edip tanıttığı ayetlerle insanlara dünyadakilerle kıyaslanmayacak bir nimet ufku açmaktadır. “Orada diledikleri herşey onlarındır; Katımızda daha fazlası da var.” (Kaf Suresi, 35) ayetiyle cennetteki bu nimet genişliği haber verilmektedir.

Masaüstü Görünümü