Harun Yahya

Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]'ın üstünlüğü
Rambam, Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın, Musa (as) dışında diğer tüm peygamberlerden daha üstün manevi özelliklere sahip olacağını belirtmiştir.

Fakat, Tanhuma’ya göre, Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)], Musa’dan da üstün olacaktır.

(Tanhuma, “Toldos”, 14.)

Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın liderlikte Musa’yı da geçecektir, çünkü Kurtarıcı peygamberliğe değil, fakat Allah’ın Krallığına hakim olacaktır.

(Akeidas Yitzchak, “VaYeishev”; Abarbanel’in Yeşaya 52:12 tefsiri; R.Yonasan Eibeshutz, Ye’aros Devash, cilt. 2, derashah 2.)

Herkes, Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın, Süleyman’dan üstün olduğu konusunda hemfikirdir.

Dahası,  Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] sadece konuşarak etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olacaktır. Rambam’ın “Iggeres Teiman”’da haber verdiği gibi, “... dudaklarından çıkan nefes ile kötüleri yok edecektir.”

“Kötüleri soluğuyla öldürecek.” (Yeşaya 11:4)

Rambam aynı zamanda şöyle yazmıştır:

“O Kral [Moşiyah] yüce olacaktır, Siyon’da yaşayacak, adı yüce olacak ve hatırası uluslar tarafından Süleyman’dan daha fazla korunacaktır. Tüm milletler onunla barış yapacak, tüm topraklar ona hizmet edecek... ona karşı çıkanı ise Allah yok edecek... ve onun eline teslim edecek.

(“Perek Helek” tefsiri)MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] GELDİĞİNDE YÜCELTİLECEKTİRMoşiyah [Hazreti Mehdi (as)] geldiğinde yüceltilecektir.

Haham Şemuel Houminer, Haham Şlomo Zalman Auerbach şöyle yazmıştır, Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] geldiğinde onu üç kez yücelteceğiz:

Allah’ın Kutsadığı… Sırların Sahibi” (600,000 veya daha fazla Musevi bir arada olduklarında söyleyeceklerdir).

Allah’ın Kutsadığı... Allah hikmetini O’ndan korkanlara ihsan eder.”

Ve, “Allah’ın Kutsadığı… Allah şerefini O’ndan korkanlara ihsan eder.”

(Haham Shlomo Zalman Auerbach, Minchas Shlomo, bölüm 91, alt bölüm 27.)

(Lev Chaim “Allah’ın Kutsadığı… İsrail’in Kurtarıcısı” denileceğini de söyler. Lev Chaim, cilt. 2, “Orach Chaim,” bölüm. 41)MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] NE ZAMAN GÖREVLENDİRİLECEKTİRKral Davud (Davud ha-Melik) doğduğu gün Moşiyah değildi, fakat Samuel onu meshettiğinde Moşiyah oldu. İlyas da Moşiyah’ı Allah’ın emriyle meshettiği zaman, ona Moşiyah denilecektir.

(Ramban, Milchamos Hashem, bölüm 34)

Benzer şekilde, R. Chaim Vital de şöyle der:

Moşiyah kesinlikle bir kadın ve erkeğin çocuğu olarak doğan vicdan sahibi bir erkek olacak ve ahir zamana dek vicdanlı olarak büyüyecek ve davranışları neticesinde mukaddes bir nefis, ruh ve nefese [nefesh, ruach ve neshamah] layık olacaktır.

Ve ardından, sonunda günü geldiğinde, Cennet’te bulunan ruh bu takva [tzaddik] kişiye verilecek ve o da Kurtarıcı olmakla seçkin kılınacaktır

(Arba Me’os Shekel Kesef, s. 78b)MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN SÖZLERİ VE SESİ TÜM DÜNYADA DUYULACAKTIRMoşiyah [Hazreti Mehdi (as)] konuştuğunda sesi dünyanın bir ucundan diğerine kadar duyulacaktır. Şöyle söylenmiştir:

RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak. (Yeşaya 11:2)

“Rab’bin Ruhu”, batı rüzgarıdır. Şöyle söylenmiştir:

Böylece batıdan doğuya kadar insanlar

RAB'bin adından ve yüceliğinden korkacak. (Yeşaya 59:19)

“Öğüt ve güç ruhu” güney rüzgarıdır, Tevrat’ta bu hikmet diye adlandırılır. Şöyle söylenmiştir:

Bilgeliği ve aklı sahiplen. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 4:5)

“Öğüt ve güç ruhu” doğudan esen rüzgardır, güneşin, ayın ve yıldızların kaynağıdır. Şöyle söylenmiştir:

Seni sevenlerse,

Bütün gücüyle doğan güneş gibi olsunlar. (Hakimler 5:31)

“Bilgi ve Rab korkusu ruhu” Cennet’ten gelen kuzey rüzgarıdır. Rab’den korkan herkes mükafatını orada alacaktır. Şöyle söylenmiştir:

Uyan, ey kuzey rüzgarı,

Sen de gel, ey güney rüzgarı!

Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın.

Sevgilim bahçesine gelsin…! (Ezgilerin Ezgisi 4:16)

(Midraş Hahamim)MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] DAHA ÖNCEDEN KENDİ GÖREVİNİ BİLECEK MİDİRHasam Sofer’de şöyle yazar:

… İlk kurtarıcı olan… Moşe [Musa]… seksen yaşındaydı ve kendisi İsrail’in kurtarıcısı olacağını ne biliyordu, ne de hissediyordu.

Bu nedenle, Allah’ın izniyle, son Kurtarıcı için de aynısı geçerli olacaktır… Saul için de gördüğümüz gibi, meshedildikten sonra kendi içinde daha önceden hissetmediği ruh hakodeş [Allah’ın ruhu] üzerine indi.

Bu yüzden ilk kurtarıcıda olduğu gibi, aynısı son Kurtarıcıda da olacaktır. Ve bu takva [tzaddik] kişi [Moşiyah olduğunu] kendisini bilmez.

(Responsa, cilt. 6, bölüm 98)

Haham Hayim Vital şöyle belirtir:

“Ve sonra, günü geldiğinde, Kurtarıcı olma ayrıcalığına sahip olacaktır… ve ardından kendisinin Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] olduğunu anlayacaktır.”

(Arba Me’os Shekel Kesef, s. 78b)


Masaüstü Görünümü