Harun Yahya

Samimi Museviler de tevhid inancına bağlı, Allah'ın bizlere emaneti olan kardeşlerimizdir


Yüce Allah tüm kainatı ve onun içindekileri yokluktan yaratmıştır. Dünyadaki tüm canlılar doğar ve ölürler, herşeyin bir ömrü, sayılı günü vardır. Kainatta, yok olmayacak hiçbir eşya ya da ölümsüz kalacak hiçbir canlı mevcut değildir. Kuran'da bildirildiği gibi Allah evveldir, ahirdir (Hadid Suresi, 3). Yani başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Alemlerin Rabbi olan Allah, sonsuzluğun sahibi, zamanın ve mekanın üstünde olandır. O, herşeyden önce de vardır, sonra da olacaktır.

Canlı olan herşey mutlaka hayatını tüketip toprağın altına girecektir. Evren mutlaka bir gün yok olup gidecektir. Baki olan ve her zaman mutlak varlığını sürdürecek olan Yüce Rabbimiz’dir. Sonsuzluk yalnızca O'na aittir.

 

MUSEVİLER, HZ. MUSA'NIN HZ. İBRAHİM'İN BİZLERE EMANETİDİR


 

ADNAN OKTAR'IN 10 KASIM 2009 TARİHLİ RÖPORTAJINDAN

 


Canlı cansız tüm kainatın yaratıcısı olan Allah, “Hayy” olandır. Daima diridir, her an herşeye hakimdir, herşeyi bilir, herşeye güç yetirir, her türlü acizlikten de münezzehtir. Hiçbir kul, Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremez, bu dünyada Allah’ın dilediği vakitten tek bir saniye bile daha fazla kalamaz. Yüce Allah Kendisi'nden başka hiçbir ilah olmadığını Kuran ayetlerinde bizlere şu şekilde haber vermektedir:
 

Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O’ndan başka ilah yoktur; O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyendir). (Bakara Suresi, 163)

Allah, gerçekten Kendisi'nden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka ilah yoktur. (Al-i İmran Suresi, 18)

Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun.” (Nahl Suresi, 51)

De ki: "O Allah, birdir". (İhlas Suresi, 1)

O, Allah’tır, Kendisi'nden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 70)

İslam, tevhid dinidir. Allah’a kalpten bağlı Müslümanlar, İslam dininin gerektirdiği şekilde, ALLAH’IN BİRLİĞİNE, göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin TEK SAHİBİ olduğuna, ALLAH’TAN BAŞKA BİR YARATICI OLMADIĞINA iman ederler. Allah’a ortak koşanlar, “Allah çocuk edindi” iftirasıyla gelenler (Allah’ı tenzih ederiz), Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemeyenler Kuran’a göre çok büyük bir yanılgı içindedirler. Allah, bu kişilerin durumunu Kuran’da şöyle haber vermiştir:

"Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? (Yunus Suresi, 68)

Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et. (İsra Suresi, 111)

İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)


Musevilikte Tevhid İnancı:


Allah’a kalpten bağlı samimi dindar Museviler, Kuran’a göre Allah’ın bizlere emaneti olan kardeşlerimizdir. Müslümanlar, Kitap ehlini korumak, yaşamları boyunca onlara güven, barış ve huzur ortamı sağlamakla yükümlüdürler. Bu onların, Allah’a iman eden Allah’ı birleyen samimi dindarlar olmaları dolayısıyladır.

Musevilik, tevhid inancının Kuran’da anlatıldığı şekliyle yaşandığı kutsal bir dindir. Müslümanlıkta da Musevilikte de Allah’ın birliği, teklik manasına gelen “ehad” kelimesi ile ifade edilir. Museviler de tıpkı Müslümanlar gibi namazlarında Allah’ın “bir”liğini zikrederler. Samimi Museviler, Allah’ın birliğine inanan, şirkten şiddetle kaçınan, Allah’ı kalpten yücelten, ahirete, Peygamberlere, cennet ve cehennemin varlığına gönülden iman eden dindar kardeşlerimizdir. Sayın Adnan Oktar’ın konuğu olarak İstanbul’a gelen değerli haham Menachem Froman ile Sayın Adnan Oktar arasındaki güçlü sevgi ve kardeşlik bağı, bunun en güzel tezahürlerindendir. Yüce Allah’ın vaadi gereği bu birliktelik güçlendikçe, yeryüzünde Allah inancı çok daha fazla güçlenecek ve dünyaya hakim olacaktır.
 Allah’ı birleyen tevhid inancı, Tevrat’ta şu şekilde haber verilmiştir:

Rab Benim, başkası yok, Benden başka Allah yok... doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. Rab Benim, başkası yok. (Yeşaya 45:5-6)

Allah Benim, başkası yok. Allah Benim, benzerim yok. (Yeşaya, 46:9)

Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Allah Rab'dir ve O'ndan başka Allah yoktur. (1. Krallar, 8:60)

Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Allah Benim, başkası yok. (Yeşaya, 45:22)

Rab diyor ki, "... Allah yalnız sizinledir, başkası, başka Allah yok." (Yeşaya, 45:14)

Allah'ımız Rab tek Rab'dir. (Yasa'nın Tekrarı, 6:4)

Ya Rab, eşsizdir işlerin. Yarattığın bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. Çünkü Sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:8-10)

Herşeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek Allah'ı Sensin. Yeri, göğü Sen yarattın. (Yeşaya, 37:16)

...bütün dünya krallıkları Senin tek Rab olduğunu anlasın. (Yeşaya, 37:20)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, "Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren." (Yeşaya, 44:24-24)

Çünkü Kendisi'ne umut bağlayanlar için etkin olan tek Allah Sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. (Yeşaya, 64:4)

Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Rab -Allah O'dur- şöyle diyor: "Rab Benim, başkası yok." (Yeşaya, 45:18) 
... Ben Rab, bildirmedim mi? Benden başka Allah yok, adil Allah ve kurtarıcı Benim. Yok Benden başkası. (Yeşaya, 45:21)

Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum, Benden başka Allah yoktur! Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de Benim... (Yasa'nın Tekrarı, 32:39)

Böylece bileceksin ki, Allah'ımız Rab gibisi yoktur. (Mısır'dan Çıkış, 8:10)

Ya Rab. Yerde ve gökte Sana benzer başka Allah yoktur. (1. Krallar, 8:23; 2. Tarihler, 6:14)

Asa, Allah'ı Rab'be, "Ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek Senden başka kimse yoktur" diye yakardı. (2. Tarihler, 14:11)

Ben, yalnız Ben Rab'bim, Benden başka kurtarıcı yoktur. (Yeşaya, 43:11)

Ya Rab, bir benzerin yok, Senden başka Allah da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. (1. Tarihler, 17:20; 2 Samuel, 7:22)

Kutsallıkta Rab'bin benzeri yok, evet, Senin gibisi yok, ya Rab! Allah'ımız gibi dayanak yok. (1. Samuel, 2:2)

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir, kim O'na direndi de ayakta kaldı? (Eyüp, 9:4)

Sen ulusun, harikalar yaratırsın, tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:10)

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! (Mezmurlar, 150:2)

Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya, 9:6)

Benim için şöyle diyecekler: "Doğruluk ve güç yalnız Rab'dedir." (Yeşaya, 45:24)

Bu olaylar Rab'bin Allah olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. (Yasa'nın Tekrarı, 4:35)

... Benden başka Allah var mı? Hayır, başka güç yok; Ben bir başkasını bilmiyorum. (Yeşaya, 44:8)


Tek Allah’a İnanan İman Ehli Arasındaki İttifak, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Dönemine Şanlı Bir Zemin Hazırlayacaktır


Allah’ın varlığına, birliğine inanan, ahiret gününe, kıyamet gününe, Peygamberlere, meleklere, cennet ve cehenneme iman eden samimi dindarların birlikte oluşturacakları ittifak, dünyada ateizm, Darwinizm, materyalizm gibi Allah inancına karşı her türlü çirkin faaliyeti ortadan kaldıracak, iman edenlerin gücünü artıracaktır. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru çok yakındır. Bu kutlu dönem, tüm dünyada Allah’ın adının bir ve tek olarak anıldığı mübarek bir dönem olacaktır. Bu kutlu döneme yaklaşırken Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi için zemin hazırlamak, Hz. Mehdi (a.s.) döneminin öncüleri olarak tüm dünyada Allah inancının yayılması ve güçlenmesi için çaba göstermek ve bunun için de bir birlik içinde hareket etmek gerekmektedir. Kuşkusuz ki Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, dilediğini dilediği şekilde yapandır. Allah inancını yaymak için tüm inananlar olarak birlikte gösterilecek çaba, güzel bir duadır. Yüce Allah, kuşkusuz ki vaadini gerçekleştirecek olandır.

Müslümanların, Allah’ı birleyen Kitap Ehli’ne çağrısı, ayette şöyle haber verilmiştir:
 

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim."... (Al-i İmran Suresi, 64)
 

http://www.turkmusevicemaatinecagri.com/

Masaüstü Görünümü