Harun Yahya

Hadislerde kıyamet alametleri - 3


KIYAMETE YAKINLIĞIN ÖNEMLİ İŞARETİ SOSYAL BOZULMALAR

Günümüz insanlarının karşı karşıya olduğu önemli bir sorun toplumun temelini oluşturan sosyal yapılardaki bozulmadır. Toplumsal çöküş değişik şekillerde kendini göstermektedir. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış ve gayri meşru çocuklar aile kurumundaki tahribatın doğal sonucudur. Stres, huzursuzluk, mutsuzluk, endişe ve kaos pek çok insanın hayatını adeta bir kabusa dönüştürmektedir. Manevi boşluk içindeki insanlar bunalımlarına çare ararken alkol ve uyuşturucu bataklığına düşmekte veya karanlık yollara girmektedir. Çözüm yolu kalmadığını düşünen bazıları da intiharı bir kurtuluş zannetmektedirler.

Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden birisi de yasalara aykırı davranışlardaki büyük artıştır. Suç oranlarındaki artış konunun uzmanlarını dahi hayrete düşüren boyutlara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Suç Önleme Merkezi'nin hazırladığı "Evrensel Suç ve Adalet Raporu" tüm dünya ülkelerini kapsayan şu genellemeleri içermektedir:

Ortalama olarak, suç oranları 1980'lerde olduğu gibi, 1990'larda da yükselmeye devam etmektedir.

Dünyanın neresi olursa olsun, beş yıllık bir periyotta, büyük şehirlerin sakinlerinin üçte ikisi en az bir kere suç sayılan fiillerin hedefi olmaktadır.

Evrensel olarak ciddi suçlara hedef olma olasılığı (soygun, cinsel suçlar, saldırı) beşte birdir.

Bölge ayrımı olmaksızın, gençler kategorisindeki mülkiyete yönelik suçlar ve şiddet suçlarının her ikisi de ekonomik problemler ile ilgilidir.

Son yıllarda yasadışı uyuşturucu madde türleri sayıca artmış ve nitelik olarak da çeşitlenmiştir.1

Aslında söz konusu olaylarda şaşılacak bir durum yoktur. Böyle bir sosyolojik gelişmenin nedenleri Kuran'daki geçmiş toplumların kıssalarında açıkça anlatılmaktadır. Sosyal dejenerasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü sorun insanların Allah'ı ve yaratılış amaçlarını unutmalarının, hak dinden ve manevi değerlerden uzaklaşmalarının kaçınılmaz bir sonucudur.

Toplumsal bozulmanın unsurları aynı zamanda Peygamberimizin on dört yüzyıl önce haber verdiği, günümüzde de eksiksiz olarak ortaya çıkan gelişmelerdir. Hz. Muhammed'in "insanların ihtilaf ve içtimai (sosyal) sarsıntılar içinde bulundukları zaman" (Ramuz-El Ehadis, 7/7) olarak tanımladığı Ahir Zaman'ın ilk devresi ile ilgili hadisler şöyledir:

Hadislerden anlaşılmaktadır ki, toplumda kötü insanların çoğalması, güvenilir kabul edilen bazı insanların gerçekte yalancı, yalancı olarak tanınan bazılarının da gerçekte güvenilir kişiler olması Ahir Zaman'ın bir özelliğidir:İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde… haine itimat edilecek, doğru kişi hain sayılacak.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 476

Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul edilip doğruların yalancı sayılması, hainlerin güvenilir, güvenilir kimselerin hain sayılması… kıyamet alametlerindendir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 92

Dünyada alçak oğlu alçak kimseler insanların en mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır.
Tirmizi, Fiten, 37

Dinimizin kurallarına ve kanunlara uygun elde edilmiş kazanç ile güvenilir insanların az bulunacağı hadiste şöyle belirtilmiştir: Ahir Zaman'da ümmetim içerisinde en az bulunacak şey helal para ve kendisine güvenilir arkadaştır.
Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71

Gerçek şahitliğin gizlenmesi, yalancı şahitliğin ve iftiranın ise yaygınlaşması bir alamettir: Kıyametten hemen önce… yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir.
Ramuz-El Ehadis, 1/121

İftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450


Toplumdaki tek üstünlük kriterinin zenginlik olması, saygının kişinin zenginliğine endeksli olmasının bir kıyamet alameti olduğu şöyle bildirilmiştir:Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde… kıyamet yaklaşmış demektir.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481

İnsanlar arasındaki sosyal ilişkilerin bozulmasının da bir işaret olduğu hadislerdeki tasvirlerden anlaşılmaktadır: Selam halka değil de özel insanlara verilinceye… kadar kıyamet kopmaz.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 470

Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi… kıyamet alametlerindendir.
Ramuz-El Ehadis, 121/4

Sorumluluğun işin ehli olmayanlara verilmesinin sonuçları da aşağıdaki hadiste şöyle vurgulanmaktadır: İş ehil olmayana verilince, artık kıyameti bekle!
Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201

Aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin bozulması, fertler arasındaki sosyal ve manevi değerlerin kaybolması bu dönemin başka bir özelliğidir: Kişinin annesine isyan etmesi, babasına sıkıntı vermesi…
Tirmizi, Fiten, 38

Kıyametten hemen önce… akraba ile ilişkiler kesilir.
Ramuz-El Ehadis, 448/7

Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alametlerindendir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 86


Gençlerin sinirli olmaları, çocuklar ile yetişkin insanlar arasındaki sevgi ve saygı ilişkilerinin bozulması hadislerde şöyle anlatılmıştır:Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde… çocuk öfkeli olduğunda… kıyamet yaklaşmış olacaktır.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480

Hadisler göstermektedir ki, aile kurumundaki bozulmaya bağlı olarak boşanmaların ve evlilik dışı çocukların çoğalması Ahir Zaman toplumlarının bir niteliğidir. Boşanmaların çoğalması… kıyamet alametlerindendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

Kıyamet yaklaşınca… gayri meşru çocuklar çoğalır.
Ramuz-El Ehadis, 33/7

Materyalist felsefe ve dünya görüşlerinin etkisiyle insanların ahireti unutmaları, dünyaya büyük bir hırsla bağlanmaları kıyamet öncesindeki dönemin bir vasfıdır: İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak.
Müslim, İmare, 176; İbni Mace, Fiten, 24

Kıyamet yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar.
Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57


Birbirlerine kaba sövgü ve küfürlerle hitap eden insanların durumu hadiste şöyle ifade edilmiştir:Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştıkları zaman selamları lanetleşmeden ibaret olan sarhoş ve asi bir nesil (ortaya çıkmadıkça)…
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54

Bu dönemin başka bir özelliği de dedikodu ve alayın büyük rağbet görmesidir: Dedikoducuların, gıybetçilerin ve alaycıların artması kıyamet alametlerindendir. Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93

Dalkavukların toplum içinde itibar görmeleri de şöyle haber verilmiştir: Kıyamet yaklaşınca… o devrin en itibarlıları yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır.Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97

Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi, dilleriyle geçimlerini temin eden birtakım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 101

Ahir Zaman'da sık karşılaşılan bir durum da ticaret hayatında sahtekarlığın ve rüşvetin olağan hale gelmesidir: Kıyamet yaklaşınca… ölçü ve tartılarda hile yapılır.
Ramuz-El Ehadis, 33/7

Rüşvetlerin alınması… kıyamet alametlerindendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454

Peygamberimiz Ahir Zaman'da cinayetlerin artışını şöyle bildirmiştir: Cinayetler artmadıkça… kıyamet kopmaz.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468


Kaynaklar

1 United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Global Report on Crime and Justice, 1999,http://www.uncjin.org/Special/GlobalReport.html

Masaüstü Görünümü